För dig som är god man eller förvaltare

Här har vi samlat information om det löpande uppdraget till dig som är god man eller förvaltare. Här finns också stöd som du kan använda dig av i ditt uppdrag.

Vilka uppdrag du har framgår av ditt förordnande och varierar från person till person. En allmän riktlinje är att du ska utföra dina uppgifter så noggrant som möjligt utifrån ditt uppdrag, till huvudmannens bästa och med minsta möjliga ingripande.

Stöd för dig i ditt uppdrag som god man eller förvaltare

Vi har sammanställt information som du kan ha som stöd i ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Stödet hittar du på sidorna:

På respektive sida hittar du också de blanketter och e-tjänster du behöver inom respektive område.

Om uppdraget som god man eller förvaltare

Du arbetar inte på uppdrag av kommunen utan direkt mot huvudmannen. Dina uppdrag som god man eller förvaltare kan bestå av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltaren ska bevaka huvudmannens rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Till exempel:

 • bevaka rätt i dödsbo
 • företräda den enskilde vid uppsägning, försäljning och vid avyttring av bostad
 • bevaka rätt genom förhandling, avbetalningsplan och liknande med fordringsägare
 • ansöka om skuldsanering
 • bevaka rätt i ärenden hos hyresnämnden, domstol eller myndighet
 • ansöka om insatser från kommunens socialtjänst exempel kontaktperson, hemtjänst, färdtjänst, särskilt boende, försörjningsstöd m m
 • ansöka om handikappersättning och bostadsbidrag hos försäkringskassan
 • deklarera
 • söka annat boende
 • överklaga beslut

Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka huvudmannens ekonomi till exempel:

 • förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m
 • ta hand om pension och bidrag
 • se till att egendom är försäkrad
 • sköta huvudmannens ekonomi och se till att räkningar blir betalda
 • fördela fickpengar

Att sörja för person betyder att du som god man eller förvaltaren ska företräda huvudmannens intressen i mer personliga frågor, personlig omvårdnad till exempel:

 • Se till att huvudmannen får den vård och omsorg hen har rätt till.
 • Du ska inte sköta om eller vårda huvudmannen. Du ska vara ”ett vakande öga”, vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, ex. boende, vårdmiljö.
 • Uppmärksamma behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med mera.

Frågor och svar om uppdraget som god man och förvaltare

Du kan antingen ansöka om uttagsmedgivande via e-tjänst eller blankett. Du hittar både blanketten och e-tjänsten via länken:

Du ansöker om rättshandling via en blankett.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på i hanteringen av huvudmannens ekonomi och när du behöver ansöka om uttagsmedgivande eller rättshandling:

Viktigt att tänka på i hanteringen av huvudmannens ekonomi

Du som är god man eller förvaltare ska noga dokumentera vad du gör i uppdraget och hur du redovisar.

Läs mer om dokumentation och redovisningen

Det är skillnad mellan god man och förvaltare. God man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste inhämta sin huvudmans samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta samtycke från huvudmannen.

Det är Tingsrätten som fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av godmanskap eller förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om ny god man eller förvaltare om det är aktuellt att byta god man eller förvaltare.

Det är Tingsrätten som fattar beslut om anordnande, upphörande och jämkning (förändring) av själva uppdraget. Överförmyndarenheten beslutar om byte av god man och förvaltare. Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor och funderingar kring dessa saker.

Uppdraget som god man eller förvaltare kan upphöra på flera sätt:

 • godmanskapet upphör genom beslut av Tingsrätten
 • den gode mannen eller förvaltaren begär entledigande från uppdraget (annan god man/förvaltare utses av Överförmyndarnämnden)
 • den gode mannen eller förvaltaren blir entledigad från uppdraget på grund av försummelse i uppdraget (annan god man/förvaltare utses av överförmyndarnämnden)
 • god man/förvaltare avlider (dennes dödsbo slutredovisar uppdraget)
 • huvudmannen avlider

I alla ovanstående fall ska en slutredovisning inlämnas till Överförmyndarenheten. Om det är den gode mannen/förvaltaren som avlidit är det dennes dödsbo som ska slutredovisa.

Läs mer om redovisning som god man eller förvaltare

Vad händer om min huvudman avlider?

Information om vad du behöver göra om din huvudman avlider hittar du under nästa fråga "Vad händer om min huvudman avlider".

Om uppdraget upphör genom att huvudmannen avlider är det viktigt att komma ihåg att förordnandet upphör direkt i och med dödsögonblicket. Därefter rör det sig ju om ett dödsbo och dödsboet kan endast företrädas av delägarna.

 • Meddela överförmyndarenheten snarast möjligt att din huvudman har avlidit men avvakta med att meddela huvudmannens anhöriga tills dess att de har underrättats om dödsfallet av sjukhus eller polis.
 • Du ska absolut inte röra din huvudmans konton. Inga räkningar får betalas och inga uttag från bankkonton tillhörande din huvudman får göras efter dödsdagen. Stoppa alla eventuella autogiron och bankgiro- eller plusgiroförsändelser, då tillgångarna i första hand ska täcka kostnader för begravning. Tänk på att meddela banken snarast att ditt uppdrag har upphört.
 • Om huvudmannens räkningar eller annan post delas ut till din adress ska du spara posten tills den kan överlämnas till den anhörig (dödsbodelägare) som ska administrera dödsboet. Finns det inga anhöriga ska du spara alla räkningar och all post tills du får besked från kommunens dödsbohandläggare om var den ska skickas.
 • Det är de anhörigas ansvar att beställa begravning, tömma / städa ur boende, hämta eventuell handkassa med mera. Om anhöriga (döds­bodelägare) önskar hjälp av dig för att ordna med begravning och du är villig att hjälpa till, är det absolut nödvändigt att du har en fullmakt undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Detta uppdrag gör du isåfall helt frivilligt som privatperson då ditt god mans-/ förvaltaruppdrag har upphört. Det är ingenting som följer av det förordnande du haft utan du är helt fri att avvisa anhöriga vad gäller detta. Har du fullmakt och beställer en begravning agerar du som ombud för dödsboet, som är en egen juridisk person. Betalningsansvaret ligger därmed på dödsboet. Var därför observant på vad du skriver under när du gör din beställning.
 • Om anhöriga helt saknas kontaktar du kommunens handläggare av dödsbon hos social- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer om vad som gäller om huvudmannen blir dödsbodelägare

Om du är god man eller förvaltare kan det bli så att din huvudman blir dödsbodelägare.

Läs mer om vad som gäller om huvudmannen blir dödsbodelägare

Besluten som överförmyndarnämnden fattar överklagas till tingsrätten eller kammarrätten. Det står på beslutet hur du ska göra för att överklaga.

Om du har synpunkter på överförmyndarenhetens handläggning ska du vända dig till Länsstyrelsen i Dalarna som är tillsynsmyndighet.

När ett barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarenheten utse en god man som kan företräda barnet och bevaka dess intressen i föräldrarnas ställe. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Läs mer om god man för ensamkommande barn

Prenumerera på nyheter som berör god man och förvaltare

Hantera prenumeration