Arbeta som förstelärare i Hudiksvalls kommun

Som förstelärare utvecklar du läraryrket och bidrar till en god undervisning för våra barn och elever. I Hudiksvalls kommun kan du jobba som förstelärare inom förskolan, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt övergripande på lärandeförvaltningen.

Att arbeta som förstelärare i Hudiksvalls kommun innebär att du bidrar till utvecklingen både på våra förskolor och skolor. Jo, du läste rätt! Hudiksvalls kommun har haft förstelärartjänster även inom förskolan sedan 2013, trots att statsbidrag inte utgår för dessa tjänster. Från och med i år kommer det också att finnas en förstelärare som ska arbeta enbart mot förskoleklass.

Som förstelärare arbetar du undervisnings- och verksamhetsnära och som förstelärare i ett ämne leder du ämnesutvecklingen på skolan. Det finns även några tjänster där förstelärare arbetar förvaltningsövergripande med uppdrag på flera av kommunens förskolor och skolor.

Hudiksvalls kommun har som mål att varje skola ska ha minst en förstelärare, och som en del i vårt arbete att uppnå jämlikhet mellan våra skolor, fördelar vi också resurserna enligt behovsprincipen.

Vad krävs för att bli förstelärare?

För att få en tjänst som förstelärare i Hudiksvalls kommun måste du uppfylla en rad kvalifikationer. Det finns både grundkrav och lokala krav för Hudiksvalls kommun.

Grundkravet är att förstelärare:

 • ska ha lärarlegitimation
 • har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning,
 • undervisar på minst 50 % av sin tjänst
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Lokala krav är att försteläraren:

 • har hög legitimitet bland kollegor
 • har ett engagemang som sträcker sig utanför det egna klassrummet
 • har förmågan att handleda kollegor eller en vilja att utveckla en förmåga att handleda

Krav vi ställer på samtliga lärare, även förstelärare:

 • har gedigna kunskaper i det ämne eller ämnesområde som läraren undervisar i
 • reflekterar över processer i klassrummet
 • är intresserad av att utveckla sin egen professionalism
 • kan kommunicera med såväl elever, kollegor som vårdnadshavare.
 • kan anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpa mångfald i metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat
 • medverkar till att höja resultaten

Vanliga frågor och svar om att jobba som förstelärare i Hudiksvalls kommun.

Syftet med förstelärartjänsterna är att, tillsammans med personalen, driva förskolan eller skolans utvecklingsarbete. Om du är förstelärare på din förskola eller skola, är ditt uppdrag att:

 • leda och följa upp ämnes-eller skolutveckling på skolan.
 • närvara vid de gemensamma nätverksträffarna där du får utbildning, handledning, stöd samt inspiration för att klara ditt uppdrag.

Utöver de gemensamma uppdragen kan också förstelärare ha andra uppdrag utifrån den specifika förskolan eller skolans utvecklingsbehov, till exempel coacha andra förskolärare eller lärarei syfte att dessa ska utveckla sig som pedagoger och initiera pedagogiska samtal.

När våra förstelärartjänster annonseras ut hittar du dem vi lediga jobba här:

hudiksvall.se/ledigajobb

Förstelärartjänsterna är på 3 år.

Du som söker en förstelärartjänst blir anställd som förstelärare i Hudiksvalls kommun och får då en tillsvidareanställning som förskollärare eller lärare med tidsbunden försteläraranställning på 3 år. När din anställning som förstelärare avslutas återgår du till din lärartjänst.

Ja. För den period som du är förstelärare görs ett lönepåslag på din lärarlön på 5 000 kronor. Du får också nedsättning i din tjänst med minst 4,5%. För dig som har förvaltningsövergripande förstelärartjänst, där uppdraget är större, ges nedsättning med 30 % för att kunna klara uppdraget.

I och med att du avslutar din anställning som förstelärare efter 3 år så upphör också lönepåslaget samt nedsättningen.

Under den period som du är utsedd till förstelärare tituleras du "förstelärare".

Hudiksvalls kommun har en samordnare av karriärtjänster som tillsammans med förvaltningschefen och verksamhetschefer ansvarar för förstelärarorganisationen. Som förstelärare kan du alltid vända dig till samordnaren för stöd och hjälp.

Förstelärarna samlas också i ett nätverk med regelbundna träffar. Där får du handledning och stöd i uppdraget.