Vill du överklaga ett beslut från Miljökontoret?

Om du berörs av beslutet och är missnöjd med detta så kan du överklaga det. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla:

  • Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om du anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas.
  • Vilket beslut som överklagas.
  • Vilka omständigheter som du stödjer överklagandet på.
  • Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning.
    Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd inom tre veckor räknat från delgivningstidpunkten för beslutet. Då beslutet delgivits genom kungörelse är delgivningstidpunkten två veckor efter det att beslutet fattades.

Skicka din skrivelse till:

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
824 80 Hudiksvall

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som du begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen Gävleborg.