Norrhälsinge räddningstjänst

Räddningstjänsten jobbar för en trygg och säker kommun. Våra huvudsakliga uppdrag finns angivna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor.

  • Medverka i samhällsplaneringen för ett tillfredställande skydd
  • Arbeta för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand
  • Utbildning och information om brandskydd till ca 2000 personer per år
  • Tillhandahålla resurser för livräddande och skadebegränsande åtgärder
    Ca 500 utryckningar utförs årligen motsvarande 4500 utryckningstimmar
  • Samordna kommunens arbete inför extraordinär händelse och höjd beredskap
  • Genomföra en beredskapsdag vartannat år och en ledningsövning varje år.
  • Arbeta för att hindra, förebygga och begränsa olyckor orsakade av brandfarliga eller explosiva varor
  • Utföra tillsyn på ca 270 objekt.

Norrhälsinge räddningstjänst ingår i Räddnings i Samverkan (RiS) som är ett samarbete mellan flera räddningstjänster, såväl i kommunal regi som i förbundsform.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor