Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende

En mörkhyad tjej ur personalen sitter på en uteplats i grönskan och pratar med en boende.

Syftet med garantierna är att du som brukare ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Genom värdighetsgarantierna vill vi stärka ditt inflytande och din delaktighet i den omsorg vi ger dig.

Inflytande och delaktighet

Vi garanterar att:

 • din hjälp utformas utifrån dina individuella behov och i nära dialog med dig i en genomförandeplan. Om du så vill kan närstående vara delaktiga.
 • din genomförandeplan påbörjas inom två veckor från det att du flyttar in på ett särskilt boende för äldre.
 • genomförandeplanen följs upp vid behov dock senast inom 6 månader.

Kontaktmannaskap

Vi garanterar att:

 • du får en kontaktman inom två veckor. Du har rätt att byta kontaktman.
 • kontaktmannen eller dennes ersättare är med i planeringen av din vård och omsorg.

Trygghet

Vi garanterar att:

 • vår personal ger dig god omsorg i livets alla skeenden.
 • all vår personal bär namnskylt.
 • när du flyttar in på ett särskilt boende erbjuds du en riskbedömning för att förebygga ohälsa.

Kost

Vi garanterar att:

 • maten som serveras dig är näringsriktig och anpassad efter dina behov.
 • maten inom särskilt boende serveras jämnt fördelad över dygnet.

Ett aktivt och socialt liv

Vi garanterar att:

 • visa intresse för ditt sociala sammanhang och dina intressen.
 • uppmuntra dig att delta i aktiviteter och social gemenskap i din närhet utifrån dina förutsättningar.
 • erbjuda aktiviteter på våra särskilda boenden för äldre.

Om vi inte håller vad vi garanterar

 • Det är viktigt för oss att få veta om någon av värdighetsgarantierna inte uppfylls. Vi är därför angelägna om att du kontaktar oss. Du kan göra det på olika sätt:Synpunkter och klagomål
 • Blanketten ”Vi vill veta vad du tycker”. Lämna blanketten till personalen eller skicka in den till Hudiksvalls kommun. Portot är betalt.
 • Ge dina synpunkter till enhetschef, din kontaktman eller någon annan personal.

Vi kommer att kontakta dig inom fem dagar efter det att vi fått kännedom om att en garanti inte har uppfyllts.