Kvalitet inom äldreomsorgen

Alla som är över 65 år och som har hemtjänst eller bor på äldreboende har årligen möjlighet att säga vad de tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Resultaten finns redovisade nedan.

Resultat hemtjänst

Inom hemtjänst har kommunen ett resultat som ligger över riksgenomsnittet för nästan alla frågor gällande den upplevda kvaliteten på verksamheten. I jämförelse med föregående års undersökning har kommunens resultat ytterligare förbättrats vad gäller helhetssyn och bemötande.

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Hemtjänst, andel %, nöjda


Hudiksvall 2022

Riket 2022

Hudiksvall 2023

Riket 2023

Helhetssyn, andel (%)

90

86

92

86

Bemötande, andel /%)

96

96

98

96

Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel /%)

84

 

74

 

87

 

75

 

Förtroende för personalen, andel (%)

93

 

87

 

94

 

88

 

Möjlighet att påverka tider, andel (%)

62

 

53

 

61

 

53

 

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

13

 

14

 

12

 

12

 

Information om förändringar, andel (%)

71

 

61

 

70

 

60

 


Vård- och omsorgsboende

Inom vård- och omsorgsboende för äldre har verksamhetens resultat under flera år haft ett sämre resultat än riket. I årets undersökning har resultaten ytterligare försämrats inom ett antal områden i jämförelse med övriga riket.

En positiv förändring kan ses gällande tillgången till sjuksköterska och läkare vid behov, där en ökad andel av de boende upplever tillgången som god jämfört med förra årets undersökning. Den upplevda tillgången till sjuksköterska och läkare i Hudiksvalls kommun är dock fortfarande lägre än riksgenomsnittet.

Förändringar i en positiv riktning jämfört med förra årets undersökning kan också ses gällande andelen som ofta besväras av ensamhet, information om förändringar och möjligheten till sociala aktiviteter.

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Äldreboende, andel %, nöjda


Hudiksvall 2022

Riket 2022

Hudiksvall 2023

Riket 2023

Helhetssyn, andel (%)

70

77

70

78

Bemötande, andel (%)

91

92

89

92

Få kontakt med personalen på boendet, andel (%)

76

 

78

 

75

 

80

 

Förtroende för personalen, andel (%)

78

 

81

 

71

 

82

 

Möjlighet påverka tider, andel (%)

50

57

46

57

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

36

 

24

 

31

 

19

 

Information om förändringar, andel (%)

39

45

44

45

Trivs med rum/lägenhet, andel (%)

70

71

65

72

Möjligheten att komma utomhus, andel (%)

45

54

43

56

Sociala aktiviteter, andel (%)

32

54

37

58

Tillgång till sjuksköterska, andel (%)

55

69

59

72

Läkare vid behov, andel (%)

29

45

41

41

Förbättringsarbete inom äldreomsorgen

Social- och omsorgsnämnden fattade i december 2022 ett beslut om inriktningsmål för äldreomsorgen med fokus på förbättrad kvalitet och arbetsmiljö. Under våren 2023 påbörjades en omorganisation inom äldreomsorgen, med syfte att skapa en hållbar styrning och ledning för att på ett effektivt sätt kunna arbeta mot de nya inriktningsmålen. Genom den nya organisationen förväntas verksamheten få bättre förutsättningar att arbeta fokuserat med kvalitetsförbättrande åtgärder inom såväl boende som hemtjänst. Då brukarundersökningen genomfördes under våren har inte effekterna av omorganisationen hunnit få genomslag i resultaten.

Under 2022 fattades beslut om att bilda ett eget verksamhetsområde för hälso- och sjukvården inom social- och omsorgsförvaltningen, i syfte att stärka arbetet med hälso- och sjukvårdsfrågor, förbättra kvaliteten inom verksamheten samt öka samverkan. En utmaning för det nya verksamhetsområdet är kompetensförsörjningen då det råder stor brist på sjuksköterskor. Övergripande inom vård och omsorg pågår flera satsningar på kompetensförsörjning för att säkerställa bemanningen framöver.

Resultat av brukarundersökning i Kommun- och landstingsbasen (Kolada) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.