Kvalitet inom äldreomsorgen

Alla som är över 65 år och som har hemtjänst eller bor på äldreboende årligen möjlighet att säga vad det tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten finns redovisade nedan.

Resultat hemtjänst

Inom hemtjänst har kommunen ett resultat som ligger över riksgenomsnittet för nästan alla frågor gällande den upplevda kvaliteten på verksamheten.

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Hemtjänst, andel %, nöjda


Hudiksvall 2020

Riket 2020

Hudiksvall 2022

Riket 2022

Helhetssyn, andel (%)

94

88

90

86

Bemötande, andel /%)

98

97

96

96

Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel /%)

88

77

84

74

Förtroende för personalen, andel (%)

93

89

93

87

Möjlighet att påverka tider, andel (%)

67

59

62

53

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

16

13

13

14

Information om förändringar, andel (%)

78

66

71

61


Vård- och omsorgsboende

Inom vård- och omsorgsboende för äldre har verksamhetens resultat under flera år haft ett sämre resultat än riket. Den bilden har förstärkts ytterligare vid den senaste undersökningen.

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Äldreboende, andel %, nöjda


Hudiksvall 2020

Riket 2020

Hudiksvall 2022

Riket 2022

Helhetssyn, andel (%)

74

81

70

77

Få kontakt med personalen på boendet, andel (%)

83

82

76

78

Förtroende för personalen, andel (%)

86

84

78

81

Möjlighet att påverka tider, andel (%)

64

60

50

57

Besväras ofta av ensamhet, andel (%)

23

19

36

24

Information om förändringar, andel (%)

50

50

39

45

Trivs med rum/lägenhet, andel (%)

72

74

70

71

Möjlighet att komma utomhus, andel (%)

59

58

45

54

Sociala aktiviteter, andel (%)

54

61

32

54

Tillgång till sjuksköterska, andel (%)

72

75

55

69

Läkare vid behov, andel (%)

55

53

29

45

 

Förbättringsarbete inom äldreomsorgen

Den upplevda tillgången till så väl sjuksköterskor som läkare är mycket låg. Under sommaren 2022 fattades beslut om att bilda ett eget verksamhetsområde för hälso- och sjukvården inom social- och omsorgsförvaltningen. Syftet är att stärka arbetet med hälso- och sjukvårdsfrågor, förbättra kvaliteten inom verksamheten samt öka samverkan. Under hösten har samverkan med Regionen förbättrats gällande läkarmedverkan på våra vård- och omsorgsboende och sedan januari 2023 är läkartiden fördubblad på alla kommunens äldreboenden. Detta kommer följas upp under våren men förväntas leda till en kvalitetsförbättring.

Även inom övriga områden i brukarundersökning inom äldreboende finns behov av förbättringsarbete. Nämnden tog i december 2022 ett beslut om inriktningsmål för äldreomsorgen med fokus på förbättrad kvalité och arbetsmiljö. Under våren kommer en omorganisation att genomföras inom äldreomsorgen, med syfte att skapa en hållbar styrning och ledning för att på ett effektivt sätt kunna arbeta mot de nya inriktningsmålen. Genom den nya organisationen förväntas verksamheten få bättre förutsättningar att arbeta fokuserat med kvalitetsförbättrande åtgärder inom såväl boende som hemtjänst, bland annat utifrån resultaten i brukarundersökningen.