Kvalitet inom individ- och familjeomsorgen

 Hudiksvalls kommun deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella brukarundersundersökningar. SKR har olika brukarundersökningar som riktar sig till olika målgrupper och det varierar mellan åren vilken/vilka av undersökningarna som socialtjänsten genomför. Undersökningsperioden brukar oftast vara september - oktober och alla som då har kontakt med vår socialtjänst erbjuds att svara på en enkät.

Enkäterna genomförs på flera olika språk för att öka deltagandet och få en mer rättvis bild av verkligheten.

Resultat av klientundersökning inom Individ och familjeomsorg totalt*

Sveriges kommuner och landsting (SKL) enkätundersökning,
andel % nöjda


2019

 

2022

Helhetssyn

82

76

Få kontakt med socialarbetaren

79

77

Tydlig information från socialarbetaren

86

92

Visar förståelse för situationen

78

78

Inflytande

76

76

Påverka vilken typ av hjälp

65

66

Situationen förändras sedan kontakt med socialtjänsten

75

77

Samlat resultat av klientundersökningen i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*I detta resultat ingår svar från individer inom barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och försörjningsstöd.