Kvalitet inom individ- och familjeomsorgen och flyktingverksamheten

Hudiksvalls kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella undersökning. Alla som har haft kontakt med vår socialtjänst under september månad har fått möjlighet att svara på en klientenkät. Försörjningsstöd har inte ingått i undersökningen. Under samma period har en klientundersökning bland ensamkommande barn på kommunens boenden genomförts. Frågorna handlar bland annat om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Dessa två enkätundersökning har genomförts på flera olika språk för att öka deltagandet och få en mer rättvis bild av verkligheten.

För att få en mer heltäckande bild av kvalitetsarbetet har vi även genomfört egna kvalitetsmätningar.

Resultat av klientundersökning inom Individ och familjeomsorg totalt*

Sveriges kommuner och landsting (SKL) enkätundersökning,
andel % nöjda


2018

Riket

2018

Helhetssyn

 90

85

Få kontakt med socialarbetaren

 84

86

Tydlig information från socialarbetaren

90

91

Visar förståelse för situationen

89

85

Inflytande

94

87

Påverka vilken typ av hjälp

76

71

Situationen förändras sedan kontakt med socialtjänsten

79

76

Samlat resultat av klientundersökningen i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*I detta resultat ingår svar från individer inom Barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och flyktinghandläggare.