MAS och MAR

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling samt rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
 • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting/Region.

Allvarligare avvikelser kan MAS/MAR anmäla till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
 • att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAR ansvarar även för för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter/hjälpmedel, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud.