Tekniska förvaltningen

Vårt förvaltningsuppdrag är väldigt stort men kan sammanfattas enligt följande;

Avfall

Kommunal avfallshantering ska fungera hållbart. Avfallsavdelningen ansvarar för insamling, behandling, planering och kommunikation för matavfall, restavfall, hushållens grovavfall och farliga avfall samt slam från enskilda avlopp. Två återvinningscentraler tar emot invånarnas sorterade grovavfall och för att cirkulera mer erbjuds mycket material till företag som återbrukar. Företag kan lämna sorterat material på en avfallsanläggning på Ulvberget. Avfallsavdelningen ser till att det tas omhand på bästa sätt.

Fastighet

Tar hand om drift, underhåll, yttre och inre skötsel av kommunens egna fastigheter som till exempel skolor, förskolor, behovsbedömda boenden, sporthallar, badhus och bibliotek. Inom verksamheten finns också kommunens post och kopiering samt verksamhetsservice.

Kost

Kostenhetens mål är att erbjuda bra mat som främjar god hälsa, utveckla måltidsverksamheten och sätta gästerna i fokus.

Teknisk service

Skötsel och underhåll av kommunens alla gator, gång och cykelvägar, till exempel snöröjning, gatubelysning, dagvattenbrunnar, skadade vägtrafikmärken, sandning och reparationer av gatubeläggning.

Ansvarar för nybyggnadskartor, kommunens mätpunkter, kommunens primärkarta som digital kartdatabas, lägenhets och adress registret, mätningsuppdrag, kartproduktion på uppdrag, husutsättningar och ledningsinmätning på uppdrag

Sköter kommunens alla parker och grönområden, planteringar, lekplatser, kommunens växthus, skidspår och leder, skärgården, kommunens skog utanför tätort, till exempel gallring, avverkning, nedtagning av skadade träd och så vidare.

Sköter trafik skyltning, trafiksäkerheten, kommunala parkeringar, p-vakter, övergivna bilar och så vidare.

Sköter kommunens bilpool, skolskjutsar och transport, i huvudsak inriktad mot personer med särskilda behov.

VA

Sköter det kommunala vatten och avloppsnätet, till exempel reningsverk och vattenverk, vattenläckor, vattenkvalité, anslutningar, vattenmätare, stopp i det kommunala avlopp.