Vad gör kommunen?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Största delen av den kommunala verksamheten bedrivs av kommunen själv i förvaltningsform. Utöver förvaltningsformen finns det också andra verksamhetsformer. Kommuner kan exempelvis överlåta åt ett aktiebolag, en ideell förening eller en stiftelse att sköta vissa kommunala angelägenheter. En vanlig form är kommunala aktiebolag, där kommunen äger hela eller delar av aktiekapitalet.

Samverkan mellan kommuner eller mellan kommun och landsting är andra sätt som används för att till exempel effektivisera verksamheter, förbättra serviceutbudet och öka kompetensen.

Kommunernas obligatoriska verksamheter

Alla kommuner i Sverige är enligt lag skyldiga att finansiera följande obligatoriska verksamheter:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inkl individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Frivillig verksamhet 

Kommuner kan också fatta beslut om att utföra frivilla uppgifter som exempelvis:

 • Fritidsverksamhet
 • Kultur
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling