Kommunrevisionen  

Uppdraget

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig.

Kommunrevisionens reglemente

Ledamöter

Partibeteckning hänvisar till vilket mandat ledamoten sitter på.

  • Joakim Vestlund (C), ordförande
  • Christer Johnsson (S), 1:e vice ordförande
  • Mats Runefeldt (V)
  • Thomas Groth (M)
  • Lennart Almstedt (MP)
  • Maria Nordin (SD)
  • Anders Schmidt (L)
  • Pärlennart Larsson (KD)

Granskningsrapporter 2022