Krisledningsplan

Illustration som visar hur Hudiksvalls kommun Krisledningsnämnd är organiserad med förvaltningar, krisstöd, resursteam och frivilliga organisationer. Centralt för dessa är Krisledningsgruppen.

Kommunens krisorganisation består av:

 • Politisk ledning - krisledningsnämnd
 • Tjänstemannaledning - krisledningsgrupp

Krisledningsnämnden

Om en stor extraordinär händelse inträffar kan krisledningsnämnden aktiveras. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen.

Läs mer om krisledningsnämnden

Krisledningsgruppen

Kommunens krisledingsgrupp ser olika ut beroende på kris och vilka resurser som behövs för att hantera den. Gruppen leds av kommundirektören (eller ersättare). Kommunikationschef (eller ersättare) ingår alltid.

Situationer som kan behöva hanteras i kommunens krisledningsorganisation kanaliseras i första hand in via räddningschef i beredskap (RCB) som är tillgänglig dygnet runt som larmmottagare. Chefer kan också kontakta kommundirektören direkt. Kommundirektören tar ställning till om krisledningsorganisationen ska aktiveras och därmed gå upp i stabsläge.

Exempel på funktioner som ofta deltar i krisledningsgruppen och där ersättare är definierade:

 • Kommundirektör
 • Kommunikationschef
 • Räddningschef i beredskap
 • Säkerhets- eller beredskapssamordnare
 • Samordnare krisstöd
 • Administratör

Flexibel organisation

Istället för en stor, fast krisorganisation har vi valt att bygga en flexibel organisation, vilket har många fördelar:

 • snabbhet
 • resurser och funktioner anpassas utifrån den aktuella krisen
 • samma grundorganisation kan användas oavsett om det rör sig om en liten kris eller en omfattande komplex kris, vilket skapar tydlighet
 • enhetlig inlarmning.

Krisledningsorganisationen ska kunna hantera ett antal olika uppgifter, exempelvis lägesbild, logistik, kommunikation, samverkan, dokumentation och administration.

Om det behövs kan krisledningsgruppen ta olika kommunala resurser i anspråk, till exempel för transport, teknik eller administrativt stöd.

Ledningsplats

Krislednings­gruppen beslutar om särskild ledningsplats ska användas för hantering av krissituationen. På kommunledningsförvalt­ningen samt på Håstaäng finns lokaler utrustade för att fungera som ledning­splats. Båda ledningsplatserna är försedda med reservkraft samt tekniska system för kommunikation och samverkan.

Hur jobbar krisledningsorganisationen?

 • Inlarmning till krisorganisationen
 • Första lägesbild
 • Information till berörda aktörer
 • Planering av krisarbetet
 • Bemanning av krisorganisationen
 • Regelbundna avstämningar
 • Avslut av akut krishantering
 • Uppföljning
 • Förbättringsarbete

Läs mer i krisledningsplanen:

Vad är en krisKrisledningsnämndBeredskapsläge och stabslägeKrisstödResursteamKriskommunikationFörvaltningarnas roll i krisTrygghetspunkterEfter krisen