Krisledningsnämnd

Om en större extraordinär händelse inträffar kan krisledningsnämnden aktiveras. I Hudiksvalls kommun utgörs den av kommunstyrelsen.

Krisledningsnämndens befogenheter regleras av ett särskilt reglemente. Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämndens roll är att:

  • verka för samordning och prioritering av resurser
  • samverka med externa aktörer
  • fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär.

Ordföranden i krisledningsnämnden beslutar när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Ordföranden kan besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Inlarmning

Huvudregeln är att inlarmning sker via SMS. Detta sker efter beslut av kommunstyrelsens ordförande efter dialog med kommundirektören. Inlarmningen sköts praktiskt av räddningstjänsten.