Olika lägen i krisledningsarbetet

Bevakningsläge

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) kan fatta beslut om beredskapsläge vid risk för händelser:

 • som kräver samordning
 • som allvarligt påverkar förtroendet för hela kommunen
 • som innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner
 • som innebär allvarliga störningar som påverkar många
 • som kan skapa social oro.

Beredskapsläge innebär att aktörer internt och externt informeras om läget och följer utvecklingen.

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) fattar beslut om att avsluta beredskapsläge.

Beredskapsläge

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) kan fatta beslut om beredskapsläge vid risk för händelser:

 • som kräver samordning
 • som allvarligt påverkar förtroendet för hela kommunen
 • som innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner
 • som innebär allvarliga störningar som påverkar många
 • som kan skapa social oro.

Beredskapsläge innebär att aktörer internt och externt informeras om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer utvecklingen.

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) fattar beslut om att avsluta beredskapsläge.

Stabsläge

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) kan i samråd med kommunstyrelsens ordförande fatta beslut om att gå upp i stabsläge vid händelser:

 • som kräver samordning
 • som allvarligt påverkar förtroendet för hela kommunen
 • som innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner
 • som innebär allvarliga störningar som påverkar många
 • som kan skapa social oro
 • som innebär att vi behöver bistå andra samhällsaktörer som andra kommuner eller Region Gävleborg i lägen där de inte har möjlighet att själva hantera situationen.

Så länge krisen pågår hålls regelbundna möten, dit representanter från aktuella verksamheter kallas och externa aktörer bjuds in. På mötet diskuteras bland annat:

 • Vad har hänt?
 • Vilka konsekvenser kan det få?
 • Vilka är berörda?
 • Hur kan situationen utveckla sig?
 • Vad behöver göras nu och på längre sikt?
 • Vad behöver kommuniceras? Målgrupper?

Vid stabsläge har kommundirektören enligt överenskommelse rätt fatta beslut i förvaltningschefers ställe.

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) fattar i samråd med kommunstyrelsens ordförande beslut om att avsluta stabsläge.

Återgångsläge

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) kan fatta beslut om återgångsläge efter den akuta krishanteringen.

Återgångsläge innebär att aktörer internt och externt:

 • följer utvecklingen till dess läget stabiliserats
 • återställer anpassningar som gjorts med anledning av krisen
 • utvärderar.

Krisledningsgruppens ordförande (kommundirektören eller ersättare) fattar i samråd med kommunstyrelsens ordförande beslut om att avsluta återgångsläge.