Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman. Gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Frågan om god man uppstår ofta när en person inte klarar att själv sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel bero på sjukdom eller funktionsnedsättning. Man får inte beslut om god man om hjälpbehovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. 

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd att ta hand om sig eller sin egendom kan få en förvaltare. Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Om det är tillräckligt med god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt, får förvaltarskap inte anordnas. Ett förvaltarskap kan till exempel bli nödvändigt när en psykiskt sjuk person är så omdömeslös i sitt handlande att det hotar personens ekonomi och sociala existens.

Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarnämndens sammanträdesdatumÖverförmyndarnämndens reglementeÖverförmyndarnämndens protokoll

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden
Mandatperiod: 2023-2026

Ledamöter

  • Lina Johnsson (MP), ordförande
  • Monika Björkman (S), vice ordförande
  • Johan Ringmar (C)

Ersättare

  • Hans Hedin (M)
  • Kerstin Karlsson (M)
  • Pelle Nyberg (C)

Relaterade länkar

För dig som behöver en god man eller förvaltareFör dig som är god man eller förvaltare