Politisk styrning

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelningen för de politiska organen i Hudiksvalls kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och bolagsordningar.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. De är valda av av oss som bor i Hudiksvalls kommun och representerar oss i kommunfullmäktige och politiska nämnder. I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

Kommunalråd och oppositionsråd

Politiska beredningsgrupper

Dessa beredningar är inte något formellt beslutsfattande organ utan är av mer rådgivande karaktär. De kan tillsättas antingen på ett tidsbegränsat uppdrag eller på ett avgränsat uppdrag av varaktig karaktär Parlamentariska grupper består av partirepresentanter från både opposition och majoritet.

Valberedning

Bereder valärenden till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ledningsgrupp på den politiska nivån.

Demokrati och kvalitetsberedning

En parlamentarisk grupp som har till syfte att ur ett medborgar- och rättighetsperspektiv, få en bättre översyn och bidra till att förbättra kvalitén på kommunens tjänster.

Gruppledarberedning

Beredningen består av kommunfullmäktiges presidium (alltså ordförande samt förste och andre vice ordförande) och av gruppledaren för vart och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Beredningen är organisatoriskt underställd kommunfullmäktige.

Beredningen bistår presidiet med att utveckla formerna för kommunfullmäktiges sammanträden samt att planera och följa upp sammanträdena.

Styrgruppen för ekologisk hållbarhet

Gruppen är styrgrupp för kommunens lokala miljömålsarbete, ekokommunarbete, vattenplanering, och energi- och klimatarbete.

Styrgruppen består av ordföranden i ett antal nämnder, kommunalråd med särskilt ansvar för miljö samt oppositionsråd.

Nämndernas ordförandegrupp

Kommunens politiska ledningsgrupp.

Politikens gruppledare

Respektive partis gruppledare ansvarar för att hålla ihop partigruppen, representera partigruppen i olika sammanhang och närvara vid informationstillfällen i övergripande frågor i kommunen.

Partistöd per parti

Centerpartiet

432 843 kr

Liberalerna

84 963 kr

Kristdemokraterna

119 751 kr

Miljöpartiet

119 751 kr

Moderata samlingspartiet

328 479 kr

Socialdemokraterna

606 783 kr

Vänsterpartiet

224 115

Sverigedemokraterna

258 903 kr

Summa kronor

2 175 588 kr

Utbildning av förtroendevalda

Centerpartiet

41 000 kr

Liberalerna

4 000 kr

Kristdemokraterna

7 500 kr

Miljöpartiet

7 500 kr

Moderata samlingspartiet

30 000 kr

Socialdemokraterna

60 000 kr

Vänsterpartiet

19 000 kr

Sverigedemokraterna

22 500 kr

Summa kronor

191 500 kr