Politisk styrning

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i fullmäktige, styrelser och nämnder. Här kan du läsa mer om den grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ som framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen.

Uppdrag och ansvarsfördelningen för de politiska organen i Hudiksvalls kommun framgår av kommunens reglementen. Bolagen styrs av ägardirektiv och bolagsordningar.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. De är valda av av oss som bor i Hudiksvalls kommun och representerar oss i kommunfullmäktige och politiska nämnder. I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

Kommunalråd och oppositionsråd

Politiska beredningsgrupper

Dessa beredningar är inte något formellt beslutsfattande organ utan är av mer rådgivande karaktär. De kan tillsättas antingen på ett tidsbegränsat uppdrag eller på ett avgränsat uppdrag av varaktig karaktär Parlamentariska grupper består av partirepresentanter från både opposition och majoritet.

Valberedning

Bereder valärenden till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ledningsgrupp på den politiska nivån.

Demokrati och kvalitetsberedning

En parlamentarisk grupp som har till syfte att ur ett medborgar- och rättighetsperspektiv, få en bättre översyn och bidra till att förbättra kvalitén på kommunens tjänster.

Gruppledarberedning

Beredningen består av kommunfullmäktiges presidium (alltså ordförande samt förste och andre vice ordförande) och av gruppledaren för vart och ett av de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Beredningen är organisatoriskt underställd kommunfullmäktige.

Beredningen bistår presidiet med att utveckla formerna för kommunfullmäktiges sammanträden samt att planera och följa upp sammanträdena.

Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådet, tidigare Styrgruppen för ekologisk hållbarhet. Gruppen är ett råd för för kommunens lokala miljömålsarbete, ekokommunarbete, vattenplanering och energi- och klimatarbete.

Miljö- och klimatrådet består av ordföranden i ett antal nämnder, kommunalråd med särskilt ansvar för miljö samt representanter från oppositionen.

Nämndernas ordförandegrupp

Kommunens politiska ledningsgrupp.

Politikens gruppledare

Respektive partis gruppledare ansvarar för att hålla ihop partigruppen, representera partigruppen i olika sammanhang och närvara vid informationstillfällen i övergripande frågor i kommunen.

Partistöd per parti

Centerpartiet

449 225 kr

Kristdemokraterna

174 405 kr

Miljöpartiet

135 145 kr

Moderata samlingspartiet

409 965 kr

Socialdemokraterna

645 525 kr

Vänsterpartiet

252 925 kr

Sverigedemokraterna

331 445 kr

Summa kronor

2 398 635 kr

Utbildning av förtroendevalda

Centerpartiet

46 000 kr

Liberalerna

0 kr

Kristdemokraterna

14 000 kr

Miljöpartiet

10 000 kr

Moderata samlingspartiet

42 000 kr

Socialdemokraterna

69 000 kr

Vänsterpartiet

23 000 kr

Sverigedemokraterna

33 000 kr

Summa kronor

237 000 kr