Tjänstemannaorganisation

Kommundirektörens ledningsgrupp

Ledningsgruppens uppdrag är att ansvara för och utveckla verksamheten som sker i kommunal regi. Gruppen ska stödja kommundirektörens och gruppens medlemmar så att de når framgång i sina uppdrag att leda kommunens verksamheter i riktning mot de politiska målen.

Kommundirektören är kommunens högste ledande tjänsteman och är chef för förvaltningschefer. Kommundirektören svarar för beredning och verkställighet av beslut av övergripande karaktär samt svarar för uppföljning för hela den kommunala verksamheten. I uppdraget ligger att leda och utveckla organisationen. Kommundirektören ska utveckla en helhetssyn för verksamheten och samordna förvaltningschefer och bolagschefer inom kommunkoncernen. Kommundirektören rapporter till kommunstyrelsen arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Förvaltningschefen är nämndens ledande tjänsteman och ansvarar för nämndens verksamhet.

Stora ledningsgruppen

Vid minst fyra tillfällen per år träffas kommundirektören, verksamhetschefer och förvaltningschefer. Syftet är då att diskutera övergripande strategiska frågor. Träffarna kan även innehålla utbildningsinslag.

Chef eller ledare

Chefer eller ledare har för sitt område ett övergripande ansvar för verksamheten och dess kvalité, personal, ekonomi och kommunikation. Det innebär till exempel att ansvara:

  • för måluppfyllelsen för enhetens åtagande, (budget, kvalitativa och kvantitativa mål samt särskilda uppdrag)
  • i personalfrågor för enheten,
  • för att utföra arbetsmiljöuppgifter enligt arbetsmiljölagen
  • för att skapa förutsättningar för inflytande, delaktighet, utveckling och lärande
  • för information och kommunikation både med medarbetarna och för dem verksamheten är till för
  • för vidaredelegering av vissa arbetsuppgifter
  • för uppföljning i samband med bokslut avseende arbetsmiljö och hälsa, ledar- och medarbetarskap, kompetensutveckling, ekonomi, mål.

Hudiksvalls kommuns policydokument

Teamledare

Teamledare är personer som har en samordnande funktion i ett arbetslag men har inte direkt personal- och arbetsmiljöansvar.