Glada Hudik-språnget

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Glada Hudik-språnget är samlingsnamnet för allt det arbete som pågår för att uppnå kommunens vision att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

För att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen arbetar kommunen med de tre övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö. Målen samverkar och kan ses som delvis överlappande.

En förutsättning för att genomföra Glada Hudik-språnget och nå visionen är att alla intressenter som t.ex invånarna, näringslivet andra offentliga organisationer och föreningar i kommunen bidrar utifrån sina möjligheter och intressen. Kommunen ser mycket positivt på alla samarbeten som leder mot visionen.

Platsvarumärket Glada Hudik

Kommunen har ett platsvarumärke, Glada Hudik, och det är ett begrepp som står sig starkt. Det innefattar dels själva platsen Hudiksvall med närhet till vatten, en attraktiv småstad och en levande landsbygd och dels den speciella Glada Hudik-anda som beskriver ett förhållningssätt. Man kan sammanfatta Glada Hudik-andan med ett antal ord som beskriver Hudikbor: Glädje. Gästfrihet. Okonstlad - vi gör oss inte till! Nytänkande - här finns många företag har sin början i mer eller mindre vilda idéer från entreprenörer och innovatörer från trakten. Handlingskraft – här finns en kraft att faktiskt också genomföra sina idéer. Framtidstro - tro på att möjligheter till utveckling och ett gott liv här i Hudiksvall. Omtanke - Glada Hudikteatern är ett gott exempel på det! Varumärket är ett verktyg för att utveckla och marknadsföra Glada Hudik samt stärka Hudiksvalls attraktions- och konkurrenskraft.

Kompetensförsörjning är ett viktigt område

Kompetensförsörjning har länge varit ett viktigt område för kommunens utveckling. Näringslivet och inte minst kommunorganisationen har stora behov av välutbildad arbetskraft och utbildningsnivån behöver öka i kommunen. Flera samarbeten pågår.

Ett annat område som är avgörande för att nå kommunens vision är en väl utvecklad infrastruktur. En stor satsning tillsammans med privata marknaden pågår för att så många som möjligt ska kunna erbjudas bredband via fiber. Det pågår även ett intensivt arbete för dubbelspår på Ostkustbanan.

Kommunen har tillsammans med näringslivet fokuserat på tre områden. Informations- och kommunikationsteknik (ITC), Hydraulikklustret/mekatronik och utveckling av besöksnäring/handel genom bolaget Visit Glada Hudik. Kommunen är också medveten om att det kan behövas ytterligare samarbeten inom framtida branschinitiativ. En särskild satsning för att öka attraktiviteten för såväl boende som näringsidkare pågår i form av en stor stadsomvandling i hamnområdet som går under namnet ”Havsläge Hudik”.