Övergripande styrprocess

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Kommunallagen säger att kommunen ska upprätta en budget för varje kalenderår och en plan för de nästkommande två åren. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin.

Processen för budget inklusive kommunfullmäktiges verksamhetsmål även kallad åtagandeprocess är beroende av ett antal övergripande delprocesser till exempel investeringsprocessen, lokalplaneringsprocessen, kompetensförsörjningsprocessen och uppföljningsprocessen.

Kommunen använder sig av ett årshjul för att illustrera start- och slutpunkter för övergripande processer för både politik och tjänstemän, av bilden framgår även tidsintervall när planering och uppföljning sker.

Illustration som visar kommunens årshjul. Kommunen använder sig av ett årshjul för att illustrera start- och slutpunkter för övergripande processer för både politik och tjänstemän, av bilden framgår även tidsintervall när planering och uppföljning sker.