Åtagande- och budgetprocess

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Nuvarande åtagande- och budgetprocess startar med en bokslutsberedning. Den sker förvaltningsvis och innefattar en avstämning av föregående års resultat för ekonomi och verksamhet.

Deltagare i beredningen är respektive nämnd (ordförande och förvaltningschef) kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledare och tjänstemän vid kommunledningsförvaltningen. Bokslutsberedningen infaller i månadsskiftet februari/mars året efter räkenskapsåret.

Därefter sker åtagandeberedning under april månad. Syftet med åtagandeberedningen är att ha en dialog kring förutsättningarna för kommunens budget och mål inför kommande kalenderår och plan för tre år framåt utifrån till exempel:

  • vårpropositionen
  • förvaltningarna och förutsättningar för att klara sina åtaganden
  • resultat av externa utredningar
  • resultatet från löneöversyn
  • långsiktiga frågeställningar lokalplanering
  • skatteunderlagsprognos med mera.

Det är förvaltningsvisa dialoger med respektive nämnd (ordförande och förvaltningschef). En mall tas fram av kommunledningsförvaltningen och skickas ut till förvaltningarna med områden och övergripande frågor kring förvaltningens möjligheter att driva och utveckla verksamheten i enligt med lagar och förordningar och kommunens intentioner. Vid beredningstillfället ges utrymme för frågor och dialog.

Efter åtagandeberedningen startar budgetarbetet för den politiska majoriteten och oppositionspartierna, ekonomienheten är behjälplig i detta arbete. Arbetet ska utmynna i ett förslag till kommunfullmäktiges budget vilket är kommunens övergripande styrinstrument. Budgeten ska ange de politiska prioriteringarna, tillgängliga resurser det kommande året med plan för 3 år framåt, verksamhets- och finansiella mål samt särskilda uppdrag. Majoritetens förslag redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid kommunstyrelsens efterföljande sammanträde redovisas alla partiers budgetförslag som sedan framförs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Kommunfullmäktige antar då budgetramarna, verksamhetsmålen med indikatorer, finansiella mål, samt särskilda uppdrag.

Under den tidiga hösten börjar de olika förvaltningarnas arbete med sina planer och detaljbudgetar för sina respektive verksamheter.

Ett utvecklingsarbete pågår när det gäller åtagandeprocessen bland annat kring möjligheten för flerårsbudget.