Begrepp

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Här listas begrepp inom ramen för styrsystemet.

Avkastningskrav

Med avkastningskrav menas den avkastning ägare kräver på ett bolags egna kapital med beaktande av hur riskfylld verksamheten är.

Bokslut

Av bokslutet framgår det ekonomiska resultatet för en bestämd tidsperiod, hur utgifterna har fördelats och finansierats och den finansiella ställningen (tillgångar, skulder) vid periodens slut. I bokslutet ingår verksamhetsredovisning liksom beskrivning av personal och frisknärvaro samt uppföljning av enhetsplaner.

Budget

Ekonomisk handlingsplan för en bestämd tidsperiod. Budgeten anger de ekonomiska ramarna för verksamheten (löpande drift och investeringar) och hur utgifterna ska finansieras. Personalbudget ska upprättas av varje enhet som underlag för den löpande uppföljningen.

Delegationsordning

Fördelning av ansvar, befogenheter och behörigheter.

Effektivitet

Graden av måluppfyllelse i förhållande till insatta resurser. Svarar på frågan hur effektivt vi använder våra skattepengar.

Enhetschef

Den som är chef för en eller flera enheter eller del av enhet.

Enhetsplan

Beskriver hur arbetet ska utformas för att uppfylla åtagandet. Se även Nämnds-plan. Enhetschefen kan själv välja om den har en eller flera enhetsplaner för sitt chefsområde.

Glada Hudik-andan

Glada Hudik-andan är ett förhållningssätt som kan sammanfattas med ett antal ord som beskriver oss hudikbor:

  • Glädje. Gästfrihet. Okonstlad - vi gör oss inte till!
  • Nytänkande - här finns många företag som har sin början i mer eller mindre vilda idéer från entreprenörer och innovatörer från trakten.
  • Handlingskraft - här finns en kraft att faktiskt också genomföra sina idéer.
  • Framtidstro - tro på att möjligheter till utveckling och ett gott liv här i Hudiksvall.
  • Omtanke - Glada Hudik-teatern är ett gott exempel!

Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun

Kommunfullmäktige har antagit ett styrdokument om allas lika värde för att främja mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering.

Allt vi gör och allt vi står för ska formas av de mänskliga rättigheterna. Det ska genomsyra kommunkoncernens övergripande mål, Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö, samt vår vision Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun

Hen

Ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon. Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras.

Intern kontroll

En process där den politiska och administrativa ledningen samt övrig personal samverkar för att nå målen:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Intern kontrollplan

En plan för hur nämndens arbete med den interna kontrollen ska bedrivas.

Nämndsplan

Beskriver ur ett nämndsperspektiv hur nämnden ska arbeta för att uppfylla åtagandet mot kommunfullmäktige.

Policy

Förhållningssätt för de kommunala verksamheterna beslutade i kommunfullmäktige. Se även riktlinjer (Tillämpning).

Produktivitet

Produktivitet definieras som hur mycket vi presterar i förhållande till resursinsatser, till exempel kostnad per enhet. Det säger inget om graden av måluppfyllelse jämfört med effektivitet.

Reglemente

Föreskrifter för nämndernas ansvar och arbete som fastställs av kommunfullmäktige.

Resurser

Personal, materiel, lokaler och tjänster.

Soliditet

Är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

Riktlinjer

Beskriver hur kommunfullmäktiges beslutade policys ska tillämpas.

Uppföljning

Innebär mätning av uppnådda kvantitativa och kvalitativa resultat.

Utvärdering

Innebär analys och värdering av uppmätta resultat. Svarar på frågorna varför det ser ut som det gör, vad som är bra och vad som kan förbättras.

Verksamhetsrapport

Årlig redovisning till kommunfullmäktige av hur nämnden uppfyllt sitt åtagande.

Enligt lagen ska kommunen göra en patientsäkerhetsberättelse enligt §10 patientsäkerhetslagen 2010:659 och en kvalitetsberättelse enligt SOSFS 2011:9.

Dessa bifogas Socialtjänstlagen kvalitetsberättelse bifogas berörd nämnds verksamhetsrapport.

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén beskriver vad vi ska utföra, hur vi vill bli uppfattade. Den beskriver vad vi vill åstadkomma, för vilka kommunen är till för och kanske vad som skiljer oss från andra på marknaden.

Åtagande

Åtagande kan tecknas på flera nivåer. Det anger vad varje nivå kan åta sig att utföra utifrån mål, särskilda uppdrag, kvantiteter och tilldelade resurser. Åtagandet ska bland annat fokusera på väsentliga kvalitetsaspekter och vara mätbart.