Kvalitetssäkringssystem

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Qualis

Lärandeförvaltningen arbetar med Qualis kvalitetssäkringssystem som har kvalitetsområden som är anpassade till utbildning. Systemet utgår från olika perspektiv för att kunna genomlysa kvaliteten i verksamheten. De olika perspektiven är barnen, eleverna, ungdomarna, föräldrarna, vårdnadshavarna, medarbetarna och ledningen eller uppdragsgivaren. Systemet förutsätter att både ledning och medarbetare involveras och är delaktiga i kvalitetsarbetet. Genom egen analys når medarbetare och ledning samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. I systemet ingår även en granskning där verksamheten får en extern bedömning i form av en granskningsrapport som sedan ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Egenkontroll

Verksamheterna inom social- och omsorgsförvaltningen gör egna systematiska uppföljningar och kontroller av verksamhetens kvalitet. Resultatet analyseras och leder till förbättringsaktiviteter.

Avvikelsehantering

En avvikelse är när det inte blir som det var tänkt och detta får eller hade kunnat få negativa konsekvenser för våra kunder eller brukare. Att allt inte alltid blir som det var tänkt är naturligt men det är viktigt att alla avvikelser dokumenteras. Det är för att vi ska kunna lära oss av erfarenheterna och minska risken att liknande händelser inträffar igen.