Uppföljning verksamhet och ekonomi

Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Månadsuppföljning

Nämnden ska ha ett kontroll på hur verksamheten utvecklas (kvantitet, kvalitet), ekonomin och möjligheten att uppfylla åtagandet. Det gäller såväl den löpande verksamheten som investeringarna. Större enskilda investeringar redovisas projektvis. Nämnden ska löpande behandla rapporter om utvecklingen och säkerställa kontinuerlig rapportering månadsvis.

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunens ledningsgrupp behandlar månadsvis utvecklingen för att säkerställa att målen nås och att händelser av betydelse även beaktas i det framåtriktade arbetet.

Ekonomienheten svarar för att den ekonomiska informationen ur ekonomisystemet finns tillgänglig dagligen samt att de övergripande ekonomiska rapporterna som redovisas månadsvis för kommunstyrelsen finns tillgängliga.

Delårsbokslut

Nämnderna ska den 31 augusti lämna delårsrapport med årsprognos till kommunstyrelsen om utvecklingen av verksamheten (kvantitet, kvalitet), ekonomin och särskilda uppdrag samt möjligheten att uppfylla åtagandet.
Delårsrapporten kan ses som en något utförligare månadsrapport. Rapporten omfattar perioden januari – augusti med en prognos för helåret.
Kommunledningsförvaltningen skickar ut anvisningar till nämnder och bolag, upprättar och sammanställer ett delårsbokslut för perioden, inklusive nämndernas prognos, till årets slut. Efter att kommunledningsförvaltningen färdigställt delårsbokslutet behandlas det av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige i oktober.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning tas fram utifrån kommunfullmäktiges och medborgarnas perspektiv. Av den ska framgå vad skattebetalarna får för skattepengarna.

Årsredovisningen består av två delar, del ett redovisar verksamheters resultat och del två en sammanställnig av årets räkenskaper. Det är kommunstyrelsens uppgift att sammanfatta och avsluta räkenskaperna i en årsredovisning för hela kommunens verksamhet. Nämnderna ska efter räkenskapsårets slut upprätta verksamhetsrapporter. Dessa publiceras på hudiksvall.se.

Nämnderna och bolagen lämnar, enligt anvisningar från kommunlednings-förvaltningen, bokslut och verksamhetsrapport som underlag till årsredovisningen. Kommunstyrelsen utvärderar de övergripande målen till årsredovisningen. Nämndernas tjänstemän ger stöd i arbetet med underlag till årsredovisningen.

Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige senast i april.

Avvikelser i förhållande till åtagandet

En nämnd har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av en verksamhet om det bedöms som nödvändigt eller lämpligt och ryms inom befintlig budget.

I de fall den löpande uppföljningen visar på ett sannolikt underskott ska nämnden täcka avvikelserna inom åtagandet.

Förvaltningschef ska presentera förslag till åtgärder för nämnd i samband med månadsuppföljningen. Minst två alternativa förslag ska redovisas. Åtgärderna ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår åter når en överensstämmelse med budget.

Nämnd ska fatta beslut om åtgärder enligt ovan senast åtta veckor efter det att månadsrapporten redovisats för nämnden. Besluten ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår åter når en överensstämmelse med budget.

Större åtgärder eller förändringar som nämnd vidtagit ska löpande under året redovisas till kommunstyrelsen. Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder ska samråd ske med berörda nämnder före genomförandet.
Ändringar som nämnd bedömer vara nödvändiga, men som inte kan klaras av inom åtagandet, ska beslutas av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten.

Investeringar

Samtliga investeringar prövas årligen i samband med beredning av kommande budget. Varje höst fastställer kommunfullmäktige investeringsplanen för de kommande tre åren.

För varje investering ska nämnden ange hur investeringen ekonomiskt påverkar resultatbudgeten, det vill säga inkludera framtida driftskostnader.