Omställning framtidens äldreomsorg

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Vi måste kunna svara upp mot ökande behov trots den stora utmaningen att det blir allt fler äldre och färre i arbetsför ålder. Om vi ska klara att erbjuda välfärdstjänster även i framtiden måste vi göra saker på nya sätt och ha en budget i balans.

2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer som är 80 år och äldre. Det innebär en ökning med 50 procent från 2019. Samtidigt minskar antalet personer i yrkesverksam ålder rejält. Färre måste alltså klara att ta hand om fler.

För att få en långsiktigt hållbar äldreomsorg krävs ett omställningsarbete. Det handlar om att höja kvaliteten för dem som behöver vård och omsorg, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och klara ekonomin.

Vad behöver vi göra?

Flera av kommunens vård- och omsorgsboenden har ett eftersatt underhåll och lokalerna är inte anpassade för dagens behov. De utredningar och uppföljningar som gjorts av äldreomsorgen visar brister i kvalitet och patientsäkerhet. Verksamheten har också under flera år gått med underskott, haft höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning.

Hudiksvalls kommun har fler boendeplatser jämfört med andra kommuner, samtidigt ser vi att antalet äldre som söker boende minskar då fler vill bo hemma längre. Äldreomsorgen behöver ställa om mot mer tidiga och förebyggande insatser så att äldre kan behålla självständighet och livskvalitet längre. Det är också nödvändigt att hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjning och ekonomi så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i framtiden.

Nyheter om framtidens äldreomsorg

Synpunkter, frågor och svar

Många tog tillfället i akt lämna synpunkter och ställa frågor i samband med dialogträffarna om framtidens äldreomsorg. Här är en sammanfattning av det som kommit in:

Synpunkter, frågor och svar om framtidens äldreomsorg

Utmaning för hela Sverige

Framtidens äldreomsorg är en stor utmaning och en prioriterad fråga för Sveriges kommuner och regioner, SKR. Här kan du ta del av SKR:s chefsekonom Annika Wallenskogs tankar: SKR:s ekonomiblogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.