Synpunkter, frågor och svar om framtidens äldreomsorg

Många tog tillfället i akt lämna synpunkter och ställa frågor i samband med dialogträffarna om framtidens äldreomsorg. Här är en sammanfattning av det som kommit in. Materialet i sin helhet kommer att finnas med i den fortsatta processen.

Frågor och svar

 • Varför vill ni lägga ner boenden?
  • Vi behöver göra förändringar inom äldreomsorgen av många olika orsaker. Bland annat har vi en större andel våbo-platser än andra jämförbara kommuner. 14,1 % av personerna 80-år och äldre bor på våbo mot 11 % i jämförbara kommuner.
   Inriktningsbeslutet; kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Fler tidiga förebyggande insatser och mer resurser till det.
   Vi behöver därför titta på hur vi kan minska antalet platser på vård och omsorgsboenden.

Frågor och svar

 • Hur går det ihop att vi blir fler äldre och ska minska antalet platser när det finns äldre idag som vill få plats på ett vårdboende men inte får det?
  • Vilka insatser man har rätt till regleras av socialtjänstlagen och utgår från socialsekreterares bedömning.
 • Hur kan man jobba förebyggande så att folk inte behöver så mycket hjälp?
  • Vi behöver ta ytterligare steg mot ett rehabiliterande förhållningssätt och håller bland annat på att rekrytera en arbetsterapeut som kan vara med i bedömning av insatser. Ett annat exempel är träningsprojektet ”Styrka hela livet” på våra öppna träffpunkter.
 • Har ni tagit höjd för 40-talisterna?
  • Man har varit rädd för att hjälpbehovet ska öka dramatiskt med de stora kullarna 40-talister men som det ser ut nu verkar det faktiskt inte bli som befarat.

Synpunkter

 • Det fattas pengar i systemet och känns som om man flyttar problemet, det kommer att krävas mycket personal i hemmen.
 • Det måste vara fler indianer än hövdingar.
 • Sedan kommer 50-talisterna som inte kommer att vara nöjda med vad som helst.
 • Varför ska det alltid snålas på resurser till människor?

Frågor och svar

 • Hur kan ni prata om trygghet, ekonomi samtidigt som kommunfullmäktige beslutat att slopa Sociala timmen i värdighetsgarantierna?
  • Man kan fortfarande ansöka om social samvaro via handläggare.
 • Varför vill ni lägga ner fina boenden med duktig personal, där de äldre trivs?
  • Vi står inför stora utmaningar och behöver göra förändringar om vi ska klara att erbjuda äldreomsorg i framtiden. Det här är verkligen inte enkelt. Hudiksvall satsat på många boendeplatser men personaltätheten är förhållandevis låg vilket påverkar kvalitén. När det gäller hemtjänsten ligger vi på plats 15 i Sverige i kundnöjdhet.
 • Är det fel att ha många platser på vård – och omsorgsboenden?
  • Kvaliteten på våra vård- och omsorgsboenden är inte hög. Vi har många platser till en förhållandevis låg dygnskostnad och en låg kundnöjdhet. Vi lägger mycket resurser på vård- och omsorgsboenden och lite på hemtjänst. Ska vi kunna göra en omställning och höja bemanningen måste vi göra förändringar. Vård- och omsorgsboenden är även mer personalkrävande än hemtjänst och det finns inte personer i arbetsförålder att täcka behovet.
 • Många får en sämre livskvalitet när de bor hemma längre. Förstår inte varför ni tog bort sociala timmen.
  • Sociala timmen användes av ca 60 %, vilket innebär att vi betalar många miljoner för tid som inte utförs. Nu kan man få det via bistånd i ställe.
 • Ni ska stänga Tunbacka för att de inte uppfyller kraven men hur är det för personer inom hemtjänsten som jobbar i hemmiljö?
  • Arbetsmiljö är en prioriterad fråga och det görs riskbedömningar även där.

Synpunkter

 • Förr fanns en värdinna på alla boenden och terapibiträden – det borde det göra nu också.
 • Det är skrämmande att se de stora ställena, de boende kan ju inte komma ut i friska luften.
 • Jag tycker att det är dålig kvalitet på omsorgen idag.
 • Det blir svårt att besöka anhöriga på boende långt bort om ni centraliserar.
 • Det är många yngre i hemtjänsten, vi vill ha äldre personer med erfarenhet som kommer hem och hjälper oss.
 • Samtidigt som ni pratar om att satsa förebyggande arbete drar ni in den sociala timmen.
 • Glöm inte anhörigperspektivet och helheten. Äldre multisjuka som bor hemma har ofta en anhöriga som blir helt slutkörd.
 • Ni pratar om beräknat behov - det mänskliga behovet kan ju vara väldigt stort

Frågor och svar

 • Hur jobbar ni för att fler ska vilja jobba i äldreomsorgen i konkurrens med till exempel näringslivet som också skriker efter personal?
  • Vi behöver jobba med flera saker samtidigt, som att minska sjukfrånvaron. Vi kommer till exempel att prova förkortad arbetstid på en avdelning på Fredens Kulle med 85 % tjänstgöring, 15 % återhämtningstid och 100 % lön.
 • Hur ser ni till att personalen har rätt kompetens och tillräckliga språkkunskaper?
  • Vi har haft en framgångsrik rekryteringsstratetgi som gjorde att vi hade en hög andel utbildade undersköterskor. Efter att vi behövde öppna upp rekryteringen även för outbildade under pandemin tittar vi nu på att gå tillbaka till tidigare strategi.
 • Det var tidigare attraktivt att gå vårdlinjen. Vad gör ni för att höja statusen på undersköterskorna?
  • Det är ett kvinnodominerat yrke som är lågavlönat samtidigt som det är fysiskt och psykiskt slitsamt och det här är frågor vi måste jobba med. En sak som vi gör konkret just nu är uppgiftsförskjutning som bland annat innebär att servicebiträden som kan avlasta vård- och omsorgspersonalen.
 • Hur tar ni tillvara erfarenheterna från personal som slutar?
  • Varje enhetschef ansvarar för att ha den dialogen och följa upp varför man slutar.
 • Hur får ni ungdomar att välja vårdyrken?
  • En bra arbetsmiljö är en förutsättning men vi jobbar också tillsammans med Bromangymnasiet med att marknadsföra vård- och omsorgsprogrammet, där eleverna bland annat får bidrag till körkort.
 • Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?
  • En viktig fråga är en rimlig arbetsbelastning. Vi har aldrig träffat någon medarbetare som inte vill göra ett bra arbete och då måste vi skapa förutsättningar så att man kan det.
 • Finns det tillräckligt med personal att om fler ska ha hemtjänsten?
  • Det är inte lika resurskrävande med hemtjänst. Men vi måste också hitta nya arbetssätt för klara omsorgen framöver.

Synpunkter

 • Högre löner inom vården är det inte är den enda lösningen. Har man en bra arbetsmiljö är lönen inte lika viktig. Känner man sig delaktig är det roligare att gå till jobbet.
 • Det är jätteviktigt med tillit till personalen, att man får ha ansvar till exempel för scheman och olika delar av huset. Att vara stolt över sin enhet. Toppstyr inte.
 • Öka kompetensen i ledarskiktet.

Frågor och svar

 • Hur tar in synpunkter från brukare, medarbetare, intresseorganisationer, med flera?
  • Vi kommer att ha diskussioner på enheterna, har bjudit in till medarbetardialoger, träffat pensionärsrådet. Vi kommer att ta med synpunkterna i det fortsatta arbetet med att ta fram olika förslag till politiken och göra konsekvensanalyser.
 • Vad händer nu?
  • Planen är: information på nämnden i januari, förslag i februari och beslut i mars. Sedan ska det göras riskbedömningar innan besluten verkställs.

Synpunkter

 • Politikerna borde kräva att få en kvalificerad riskanalys innan beslut tas.
 • Glöm inte landsbygdsperspektivet. Vad blir konsekvenserna för landsbygden?
 • Vi i personalen fick veta om dessa möten alldeles för sent och vill vi gå får vi göra det på fritiden. Frustrerande att ni inte värdesätter personalen och att vi inte får flex eller komp när vi deltar.

Synpunkter

 • Skär även på den ”tärande” sidan, det vill säga chefer och administrativ personal.
 • Se till att inte missa statsbidrag.

Frågor och svar

 • Edsbacka och Lyckbacken har fina lokaler, tänker ni lägga ner dem?
  • Det finns inga förslag eller beslut ännu om vilka boenden som ska stängas.
 • Tänker ni titta på alla vård- och omsorgsboenden eller riktar ni er på de tre som nämnts - Ingsta, Rosenborg Lyckbacken?
  • Det finns inga förslag eller beslut ännu om vilka boenden som ska stängas.
 • För några år sedan pratade man om Fredens Kulle skulle läggas ner, kommer det att ske?
  • Det finns inga förslag eller beslut ännu om vilka boenden som ska stängas.
 • Vad händer med Tunbacka?
  • Det finns inget beslut om det.
 • Antal platser som kommer att läggas ner?
  • Det går inte att säga exakt antal platser.

Synpunkter

 • På små vård- och omsorgsboenden finns ofta ett sort engagemang och personalen känner de som bor där.

Frågor och svar

 • Hur blir det nya vård- och omsorgsboendet Skyttegillet?
  • Skyttegillet kommer att ha 96 lägenheter och är inflyttningsklart hösten 2024, det vill säga tidigare än planerat. Boendet är toppmodernt och demensanpassat till skillnad från till exempel Tunbacka som är inte uppfyller dagens krav.
   41 platser från Tunbacka kommer att flytta till Skyttegillet.
 • Vad kostar det att bo på Skyttegillet per plats?
  • Det kostar 100 kronor att bli medlem i kooperativet. Hyran i dag är på max 8 000 kronor. Maxtaxan är den samma som för andra boenden.
 • Ska det bli växelvårds- och korttidsplatser på Skyttegillet?
  • Nej det kommer det inte att vara, men vi tittar på hur det skulle kunna lösas med att samla växelvårds – och korttidsplatser igen.
 • Hur många demensplatser blir det?
  • Hela Skyttegillet är demensanpassat, men vi vet inte hur många personer med demenssjukdom som kommer att bo där.

Synpunkter

 • Nu bygger man allt i centralorten Hudiksvall, måste man då lägga ner allt på andra ställen i kommunen. Försök i möjligaste mån behålla de små fina boendena ute i kommunen. Inrikta er på att lägga ner boenden i tätorten.

Synpunkter

 • 2016 började vi i oppositionen att prata om trygghetsboenden.
 • Kan nog prata för oss alla 70-plussare att vi vill bo i Trygghetsboenden, på ett vård- och omsorgsboende blir man bara mer och mer dement. Det ska inte vara biståndsbedömt utan man ska få flytta in om man vill.

Frågor och svar

 • Har man helt övergett tanken på intraprenader?
  • Intraprenaderna är vilande i avvaktan på nya riktlinjer som kommunledingsförvaltingen har i uppdrag att arbeta fram.
 • Kommunal verksamhet, tänker ofta i klossar. Finns det tankar på att jobba över gränserna, till exempel äldreomsorg och barnomsorg?
  • Ja, det finns ett gemensamt intresse att titta på detta tillsammans med lärandeförvaltningen.
 • Städning och sånt borde kunna göras av andra så undersköterskorna får fokusera sitt jobb?
  • En lösning på det är till exempel att vi inför servicebiträden som kan avlasta med till exempel städning
 • Hur tänker ni kring att ta hjälp av teknik?
  • Vi har bland annat läkemedelsrobotar men vi behöver hitta fler former av digitala lösningar. Utvecklingen går kanske inte så fort som vi önskat och vi behöver lägga in en växel. En spännande lösning är som en stockholmskommun gjort – de har anställt två killar som hjälper äldre med det digitala.
 • Hur tänker ni kring volontärer?
  • Vi har volontärer på flera boenden, vilket är jättepositivt.

Synpunkter

 • Det finns många som är aktiva i föreningsliv och kyrka som skulle kunna bidra med att skapa en meningsfull fritid för våra äldre.
 • Det är bra med intraprenader men det är mycket begränsningar på grund av att regler. Det viktigaste är personalens engagemang.
 • Min upplevelse, som jobbat i många år, är allt det administrativa arbetet som tar tid från pensionärerna. Jag önskar att det gick att ta bort lite av all denna redovisning.
 • Framtidens äldreomsorg - visst tänker ni ändå ganska statiskt? Det finns säkert personer som vill jobba frivilligt om man erbjuder en utbildning för hur man bemöter dementa.
 • Röda Korset och andra föreningar besöker boenden men kan man själv inte ta sig ner får man inte vara med.

Rättelse

På dialogträffarna hade en felaktighet smugit sig in i presentationen. Rätt uppgift är att beslut om inriktningsmål för äldreomsorgen togs av social- och omsorgsnämnden i december 2022.