Om personuppgifter

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om kommunens organisation

Hudiksvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till Hudiksvalls kommun som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta.

Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut. Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
 • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett.

Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

 • under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
 • om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut. Det gör du genom att använda vår e-tjänst:

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Om du inte har möjlighet att göra begäran med våra e-tjänster kan du skicka in en skriftlig begäran till Hudiksvalls kommun, Dataskyddsombud, Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall. Begäran om registerutdrag, rättelse, radering och begränsning ska innehålla:

Läs mer om vad din begäran ska innehålla

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem

Hudiksvalls kommun har, i likhet med andra kommuner, ett kommuninvånarregister där samtliga i kommunen folkbokförda individer finns registrerade med personnummer, adress, födelseort och civilstånd. Uppgifterna i detta register kommer från Skatteverket.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

 • genom dina kontakter med oss, t.ex. när du har ett ärende hos kommunen
 • genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter, t.ex. avfall
 • genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister
 • genom att använda cookies på våra webbplatser.

Vad använder vi uppgifterna till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att till exempel

 • fullgöra avtal
 • fullgöra rättslig förpliktelse
 • utföra en uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras om du har lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det.

Lagring och gallring

Hudiksvalls kommun lagrar och gallrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning samt våra dokumenthanteringsplaner.

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen, vilket innebär att - med undantag för uppgifter som skyddas av sekretess - vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter.

Till underleverantörer eller till bolag i kommun koncern som behandlar uppgifter för vår räkning

Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen kommunkoncern för att kunna leverera våra tjänster och produkter (t.ex. Hudiksvalls bostäder, Fiberstaden AB). Det innebär att även de behöver viss information om dig. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten eller på de villkor som vi anger.

Våra leverantörer är skyldig att anmäla personuppgiftsincidenter. Det gör de genom att använda vår e-tjänst:

Anmälan personuppgiftsincident, leverantör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till kommunen eller till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra mejla, ringa eller skicka post.

dataskyddsombud@hudiksvall.se

Kakor (cookies) på hudiksvall.se

På hudiksvall.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så att vi kan förbättra vår webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din enhet och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

I din webbläsare har du möjlighet att begränsa hur kakor lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att kakor ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en kaka eller om kakor inte ska sparas på din dator. Du kan också hantera din inställningar gällande kakor via vår cookiepolicy.

Läs mer om kakor i vår cookiepolicy