Ägardirektiv för Fastighets AB Glysis

Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2022-06-20. Fastställd av bolagsstämma.

Fastighets AB Glysis Org. nr 556197–3669.

Utgångspunkter för Kommunens ägande av Fastighets AB Glysis

Hudiksvalls kommuns styrdokumentet för Allas lika värde ska vara den grundläggande värderingen för bolaget.

Bolaget ska sträva efter att uppnå målen i Agenda 2030 genom att systematiskt och strategiskt bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsprinciperna.

Bolaget ska bidra till Hudiksvalls vision att bli - Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050! Det innebär att medverka till måluppfyllelse för de tre övergripande målen i Hudiksvalls kommun Samhällstjänster av kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö

Ägaridé

Kommunkoncernen (kommunen och dess bolag) bör äga de lokaler som kommunen själv befinner sig i och där bedriver långsiktig, varaktig verksamhet. Det ska bidra till att säkerhetsställa en bra och ändamålsenlig förvaltning av dessa fastigheter. För att uppnå så hög effektivitet som möjligt i kommunkoncernens verksamheter är det viktigt att skapa goda lokalmässiga förutsättningar för att samla verksamheter som har behov att samverka. Det är också angeläget att kommunkoncernen verkar för att det finns attraktiv samlad handel i centrum. Att bidra till att skapa

utveckling och tillväxt är en viktig uppgift för kommunkoncernen. Bolaget ska vara ett verktyg för detta.

Verksamhetens mål och strategisk inriktning

  • Tillgodose i huvudsak kommunens behov av lokaler för kommunledning och centralförvaltning.
  • Vid behov i huvudsak tillgodose kommunkoncernens behov av lokaler för att uppnå hög effektivitet.
  • Tillgodose av kommunen beslutat behov av parkeringsplatser på Kattvikskajen.
  • Tillhandla lokaler för handel och mötesplatser i kommunens centrum.
  • Bidra med att utveckla attraktiviteten i centrum och staden.
  • Bolaget ska tillsammans med hyresgästerna verka för effektiv energianvändning, källsortering och ett överlag hållbart ekologiskt beteende.

Ekonomi- avkastningskrav, utdelning, soliditetsmål

Bolaget ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 40 procent. Soliditeten är definierad som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Bolaget ska under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig avkastning på 8,5 procent uttryckt som årsresultat i relation till ingående eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

Utdelningskrav på Fastighets AB Glysis är 4 miljoner per år. Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lagstiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå, etc.

Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden.