Bolagsordning för Fastighets AB Glysis

Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2021-06-20. Fastställd av bolagsstämma 2022-06-20.

Org nr 556197-3669.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Glysis.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

§ 3 Föremålet

Bolaget har till föremål att äga, bygga och förvalta fast egendom samt att bedriva annan härmed jämförlig verksamhet inom Hudiksvalls kommun.

Bolaget ska ha möjlighet att i dotterbolag förvärva, förvalta och avyttra fastigheter för näringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjning för övergripande kommunal förvaltning.

Tillgodose i huvudsak kommunkoncernens behov av lokaler för kommunledning och centralförvaltning.

Tillgodose av kommunen beslutat behov av bilparkering på Kattvikskajen.

Med samma syfte ska bolaget i samverkan med andra bidra till ett attraktivt centrum med god tillgång till handel och mötesplatser.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verk-samheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fast-ställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträck-ning det finns författningsstöd för detta.

När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall bolaget tillämpa bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala befogenheter enligt vilken vinstförbudet inte skall tillämpas.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Hudiksvalls kommun.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 Mkr och högst 12 Mkr.

§ 7 Aktieantal

Antalet aktier skall varas lägst 3000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3–7 ordinarie ledamöter, med minst 3 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9 Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 10 Revision

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och revisorsuppleant.

§ 11 Lekmannarevision

För samma period som gäller bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer
 10. Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, när så ska ske
 11. Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna, när så ska ske
 12. Val av revisor och suppleant för denna
 13. Fastställande av policys och ägardirektiv (i före-kommande fall)
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämmans avslutande

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun.