Bestämmelser om ekonomiska ersättningar m m till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun

I kommunallag (2017:725) finns regler om ersättningar för kostnader, arvoden och förmåner till förtroendevalda. Hudiksvalls kommun har beslutat om bestämmelser för ekonomiska ersättningar m m för de förtroendevalda i kommunen. Bestämmelserna med bilagor gäller från och med 1 januari 2019. För förtroendevalda i kommunägda bolag gäller särskilda bestämmelser. Till bestämmelserna finns bilagor.

Bilaga 1 innehåller uppgifter om årsarvoden till kommunalråd och oppositionsråd samt närmare anvisningar om förlorad arbetsförtjänst och andra kostnadsersättningar.

Bilaga 2 innehåller uppgifter om årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens styrelser och nämnder.

Bilaga 3 innehåller uppgifter om arvoden för sammanträden och andra förrättningar samt reseersättning.

Beräkningsgrunden för kommunens arvoden är riksdagsarvodet som fastställs av Riksdagens arvodesnämnd.

Allmänna bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Hudiksvalls kommun

Arvoden - Bilaga 1

Arvoden - Bilaga 2

Arvoden - Bilaga 3