Strategi för miljömålsarbete inom Hudiksvalls kommun 2015-2020

För perioden 2015-2020 utgör de nationella miljökvalitetsmålen Hudiksvalls kommuns lokala miljömål.

Kommunens åtgärdsarbete koncentreras till tre fokusområden. Dessa områden utgör några av de största miljöutmaningarna mänskligheten står inför.

 1. Begränsad klimatpåverkan som innehåller energi- och klimatfrågor,
 2. Giftfri miljö där minskad påverkan från miljögifter står i fokus
 3. Biologisk mångfald som berör både arter och miljöer på land och i vatten

Genom kommunens särställning som huvudaktör inom samhällsplanering har vi den största möjligheten men även det största ansvaret att planera för ett hållbart samhälle. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har således en särställning inom kommunen och utgör därmed ett prioriterat miljökvalitetsmål.

Höja kunskapsnivån och öka förståelsen av vikten av långsiktigt hållbarhetsarbete genom övergripande åtgärder för Hudiksvall som organisation innefattande utbildning, information, upphandling, samt upprättande av checklista för miljövänligare verksamhet för kommunala verksamheter att följa.

Kommunens miljömålsarbete är ett kontinuerligt arbete. En fördjupad revidering sker en gång per mandatperiod. Åtgärder genomförs inom respektive nämnd och kommunalt bolag. Kommunledningsförvaltningen samordnar miljömålsarbetet och ansvarar för att sprida information om arbetet internt och externt.

Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-06-15.

Strategins koppling till tidigare beslutade dokument

Miljömålsarbetet är en tydlig väg i kommunens arbete med att uppnå kommunens
vision och det övergripande målet om en Attraktiv och hållbar livsmiljö och är en
förutsättning för måluppfyllelse.

Hudiksvalls vision är att:

 • Vara den bästa kommunen att leva och verka i år 2020. För att uppnå det arbetar
 • kommunen med tre övergripande målområden:
 • Samhällstjänster av högsta kvalité
 • Blomstrande näringsliv
 • Attraktiv och hållbar livsmiljö

Att arbeta med lokalt miljömålsarbete är även ett sätt att uppnå de fyra
hållbarhetsprinciperna som är grunden för ekokommunarbetet. I vår strävan att bli
en ledande ekokommun utgör vårt lokala miljömålsarbete en viktig prioritering i det
arbetet.

Hudiksvalls Kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och ska därför planera och organisera sin verksamhet utifrån Naturliga Stegets definition av Hållbar Utveckling innebärande att:

 1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte systematiskt öka i naturen.
 2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen
 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte systematiskt utarmas.
 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor inte systematiskt hindras från att tillgodose sina behov.

De här fyra hållbarhetsprinciperna skall beaktas i samtliga kommunala
beslut!

De lokala miljömål som beslutades av kommunfullmäktige 2008 ersätts av denna strategi.