Policy, riktlinje, rutin och checklista

Hudiksvalls kommuns personalpolitik beskrivs i styr- och policydokument som fastställs av kommunfullmäktige. De är framtagna i nära samarbete med de fackliga organisationer som är verksamma inom vår organisation. För oss är de levande dokument som revideras vid behov.

Till de sex policydokumenten finns det ett antal riktlinjer som inte är politiskt antagna. Syftet med dem är att, utifrån politiska övergripande viljeinriktningar, bryta ner och beskriva hur de ska användas i vardagen ute på våra arbetsplatser.

Dessutom finns ett antal rutiner och checklistor som mer konkret beskriver hur vi ska gå tillväga. 

Styrdokument

Personalpolitiskt styrdokument

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Arbetsmiljö och säkerhet

Diskrimineringspolicy

Diskriminering

Informationspolicy

Information

Ledar- och medarbetarpolicy

Ledare och medarbetare

Lönepolicy

Löner

Pensionspolicy

Pension