Taxor och avgifter

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Förskola och fritidshem

Avgift för förskola och fritidshem

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, matkostnader, dagverksamhet, korttids-/växelvårdsplats

Hyra av lokaler

Plan- och bygglov

Prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Taxor för prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Skärgårdsstuga

Taxa / prissättning av skärgårdsstuga

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp