Avgifter och kostnader inom stöd och omsorg

En tjej ifrån hemtjänsten står i dörröppningen och samtalar med en boende efter ett hembesök. Hon håller i sin mobiltelefon som har ett brunt fodral med båda händer.

Du som har hjälp av hemtjänsten ska betala en schablontid, det vill säga en uppskattad tidsåtgång för respektive insats som du beviljats. Det finns också ett maxbelopp som du aldrig betalar mer än. Här kan du läsa frågor och svar om kostnader.

Kostar det att ha hemtjänst?

Ja, den som har hemtjänst betalar en avgift per timme. Den kostar 284 kr per timme.

Är det olika avgifter beroende på vilken hjälp jag har?

Ja, du betalar för dina beviljade insatser.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala?

Om du är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen måste du lämna in en inkomstförfrågan för att vi ska kunna göra rätt beräkning. Du kommer då att få ett avgiftsbeslut av oss där du kan se hur mycket du som mest kommer att betala.

Om du är beviljad insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är många av insatserna kostnadsfria. För mat, hyra, resor och kultur- och fritidsaktiviteter betalar du en avgift. Inkomstförfrågan behöver inte lämnas.

Social- och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan berätta mer.

Hur mycket kan jag maximalt betala för hemtjänst?

För hemtjänsten gäller maxtaxa som för år 2022 är 2 170 kr per månad. Det innebär att du inte betalar mer än så oavsett hur många timmar hemtjänst du har haft under en månad.

Kan jag tillfälligt avboka hjälp?

Om du är bortrest eller om du av någon anledning inte behöver hjälp från hemtjänsten ska du senast 5 dagar innan inplanerat besök avboka genom att ringa din hemtjänstgrupp.

Ingår allt i avgiften som jag betalar per timme?

Som tidigare debiteras en fast månadsavgift för kommunal hemsjukvård och trygghetstelefoni (larm). Korttidsvistelse, dagverksamhet samt matkostnader debiteras som tidigare utifrån ett fast belopp per dag eller antal matlådor.

Vad kostar det om jag har rebilitering eller kommunal sjukvård hemma?

Avgiften för hemsjukvård är inkomstprövad och ingår i kommunens maxtaxa.

Om du har insatser från både hemsjukvård och hemtjänst slås kostnaderna ihop vid avgiftsberäkningen. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Kostar det att bo på vård- och omsorgsboende?

På vård- och omsorgsboende betalar du en omvårdnadsavgift per månad, maximalt upp till maxtaxans belopp som för år 2022 är 2 170 kr. Hyra samt avgift för mat och förbrukningsartiklar tillkommer.

Vad innebär det att ha boendestöd?

Syftet med insatsen är att öka eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till din ökade självständighet i hemma. Att du blir trygg i din vardag och får ett självständigt liv. Boendestöd är en kostnadsfri insats.

Kostar det att bo på ett gruppboende eller i en servicebostad?

I en grupp- eller servicebostad betalar du för mat och hyra.

Kostar det att bo på korttidsvistelse och växelvårdsvistelse?

Vid korttidsvistelse eller växelvårdsvistelse betalar du dygnsavgift.

Vem bestämmer vad det ska kosta?

Det du betalar styrs av Hudiksvalls kommuns regler för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är minimibeloppet samman-räknat med boendekostnaden och eventuellt individuellt förbehållsbelopp. Utifrån denna summa räknar avgiftshandläggaren ut ditt avgiftsutrymme.

Vad är individuellt förbehållsbelopp?

Individuellt förbehållsbelopp kan du ansöka om vid extraordinära kostnader, till exempel kostnad för god man. För att beviljas detta ska behovet vara varaktigt (minst sex månader) och kostnaden uppgå till minst 200 kr per månad.

Räkneexempel

Exempel 1 på uträkning av avgift per månad

Skriv tabellbeskrivning här

Pension netto

8 200 kr

Bostadstillägg

2 330 kr

Summa nettoinkomster

10 530 kr

Boendekostnad

4 730 krMinibelopp

5 653 kr

Summa förbehållsbelopp

10 383 krDisponibelt avgiftsutrymme
(10 530 kr - 10 383 kr)

147 krExempel 2 på uträkning av avgiftsutrymme

Skriv tabellbeskrivning här

Pension netto

14 000 kr

Bostadstillägg

0 kr

Summa nettoinkomster

14 000 kr

Boendekostnad

5 000 krMinibelopp

5 653 kr

Summa förbehållsbelopp

10 653 krDisponibelt avgiftsutrymme
(14 000 kr - 10 653 kr)

3 347 kr