SSPF – samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

Närbild från midjan och ner på två killar sitter på en vagn med hjul, den står på en gräsmatta. En av dem har vita gympaskor och den andra blåa.

Har du någon i din närhet som till exempel skolkar, är utåtagerande och utsätter sig själv eller andra för risker? Då kan du vända dig till samordnaren för skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF). Vi är en samverkansform som riktar sig till barn och ungdomar och deras familjer.

Vad är SSPF?

När ditt barn riskerar att hamna snett i livet är det viktigt att vuxna i barnets närhet agerar tillsammans för att bryta mönstret. SSPF innebär att skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar för att skapa förutsättningar att genomföra samspelta åtgärder i rätt ordning.

Vem kan få hjälp av SSPF?

SSPF riktar sig mot barn och ungdomar där det finns en oro över ett beteende men det är inte tillräckligt stor oro för att andra aktörer ska vara inkopplade. SSPF kan då vara en bra åtgärd för att kunna hjälpa och stötta i ett tidigt skede.

På vilket sätt hjälper SSPF?

Med SSPF-möten går beslutsprocesserna kring barn och unga i riskzon snabbare. Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att ditt barn och unga utvecklar ett beteende som bryter mot rådande normer och regler.

Den tydliga strukturen för SSPF underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete.

Vanliga frågor och svar

Varje situation är unik eftersom det är barnets behov styr. Du som vårdnadshavare, skola, fritid eller polis signalerar en oro över ett barn till SSPF-samordnaren eller via socialtjänstens mottagningsteam för barn och ungdom.

Nästa steg är att vi tillsammans via ett SSPF-möte skapar oss en gemensam bild över barnets situation och i samverkan försöker vi alla hitta en lösning.

Under ett SSPF-möte gör vi en handlingsplan där vi beskriver vad vi i våra professioner kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara:

  • Läxläsning
  • Hjälp med samtalskontakt
  • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
  • Stöd till vårdnadshavare.
  • Förbättrad kommunikation med skolan.
  • Övrigt stöd där samordnaren hjälpa till att kontakta fler personer.

Under SSPF-mötet bidrar alla deltagare i arbetet utifrån sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Fokus är att hitta förebyggande åtgärder och barnets behov styr vad det kan vara.

Ja. Det är viktigt att barnet är med på mötet för att se att vi vuxna samverkar och har samsyn. Oftast är det barnet som sitter på facit. Det finns dock inget krav på att barnet skall prata, ibland räcker det att lyssna.

SSPF-mötena bygger på att du som vårdnadshavare godkänner att anställda från de medverkande myndigheterna får lov att häva sekretessen mellan sig och prata om ditt barn tillsammans. Det behövs för att vi inom de olika myndigheterna ska kunna delge varandra information om hur vi arbetar kring ditt barn. Vi får då bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Vilka som är med på ett SSPF-möte varierar utifrån problembilden och vilka som kan stötta upp på olika plan. Skolan, Fritid och Socialtjänst är alltid med. Beroende på problematik finns möjlighet att bjuda in till exempel Polis, idrottsförening.

Som vårdnadshavare kommer du ha kontakt med samordnaren före mötet. Du får då bland annat information om vilka som kommer att vara med.

Om du vill bjuda in andra personer som kan bidra i arbetet kan du ta upp det med samordnaren. Det skulle kunna vara en släkting eller bekant.

Nej man blir inget ”ärende” hos socialtjänsten. SSPF är ett frivilligt erbjudande och du kan när som helst avbryta insatsen.

Nej. Alla som är med på mötet har sekretess.