Förslag på avtal för intraprenad inom social- och omsorgsförvaltningen

Bakgrund

En intraprenad är en företagsliknande enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade ekonomiska befogenheter. Genom resultatbalansering har man större möjlighet att ta egna beslut avseende hur man vill disponera sin budget utan att vara beroende av en årlig budget som stängs vid nyår. De kommunövergripande reglerna framgår av dokumentet ”Principer för resultatbalansering”.

Vidare har intraprenaden utvidgade befogenheter inom det personalsociala området. Medledarnas möjligheter att vara delaktig i intraprenadens olika prioriteringar är en förutsättning för ett lyckat intraprenadarbete. Kommunen har dock alltid det yttersta ansvaret.

Parter:

Verksamhetschef
Enhetschef

Åtagande gällande enhet:

Enhetens kvalitativa och kvantitativa och ekonomiska åtaganden anges i bilaga 1 och revideras årligen.

Kvalitet

  • Uppföljning och utvärdering kan till exempel ske genom:
  • Uppföljning av beslutade insatser
  • Besök
  • Enkäter till och intervjuer med brukarna om kvaliteten i verksamheten
  • Uppföljning gjord av medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsynsarbete
  • Information och dialog vid gemensamma samrådsmöten
  • Uppföljning av inkomna synpunkter, fel och brister, samt avvikelser
  • Uppföljning av dokumentation och genomförandeplan
  • Stickprovskontroller

Om brister framkommer vid en uppföljning av kvaliteten ansvarar intraprenaden för att en åtgärdsplan upprättas och godkännas av verksamhetschef. Om enheten inte arbetar enligt åtgärdsplanen kan enheten fråntas hela eller delar av en eventuell positiv budgetavvikelse. Social- och omsorgsnämnden som har det yttersta ansvaret fattar det formella beslutet.

Kvantitet

Uppföljning av kvantiteter sker månadsvis baserat på utdrag från social- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem. Eventuell budgetjustering på grund av förändrade kvantiteter jämfört med åtagandet sker kvartalsvis i efterskott. Vid utökning av antalet lägenheter ansvarar verksamhetschef för att enheten får en ökad budget när inflyttning sker.

Resultatbalansering

Verksamheternas resultatbudget beräknas i enlighet med omsorgsnämndens beslut från 2014-10-16. Vid årets slut får 80 % av eventuellt överskott föras över till nästa år genom ett tilläggsanslag av engångskaraktär. Tilläggsanslaget får vara max 4 % av den totala budgeten, eventuella tilläggsanslag från tidigare år ej inräknade. Vid underskott skall hela underskottet föras över som ett negativt tilläggsanslag.

Flera års tilläggsanslag får ackumuleras och användas både till investeringar och/eller driftskostnader. När investeringar ska göras, eller om man är osäker på om en driftskostnad kan bedömas vara en investering, ska ekonomiavdelningen kontaktas för vägledning innan inköp.

Avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare och ska diarieföras. Avtalet kan hävas inför nytt budgetår, med en uppsägningstid om minst tre månader genom beslut i social- och omsorgsnämnden. Om allvarliga kvalitetsbrister, till exempel allvarliga missförhållanden som inte genast åtgärdas, framkommer kan avtalet komma att hävas med omedelbar verkan under pågående budgetår. Verksamheten återgår då omgående till ordinarie kommunal verksamhet.

Enhetschefen kan välja att häva avtalet med omedelbar verkan och därmed återgå till ordinarie kommunal verksamhet. Om enhetschefen häver avtalet har intraprenaden inte möjlighet att åter bli intraprenad under de närmaste tre åren.