Olika myndigheters ansvar för flyktingmottagning

Olika myndigheter i Sverige ansvarar för olika saker när det handlar om mottagande av flyktingar. Här hittar du information om vilken myndighet som ansvarar för vad.

Kommunerna

Kommunerna i Sverige ansvarar för:

  • mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
  • praktisk hjälp i samband med bosättning
  • undervisning i svenska för invandrare samt samhällsorientering
  • utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
  • förskola, skola och fritidshem
  • socialt stöd och service

Vad Hudiksvalls kommun har åtagit sig att göra

Hudiksvalls kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen i Gävleborgs län om att ta emot flyktingar. Utöver det ansvarar Hudiksvalls kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen.

Social- och omsorgsförvaltningen och lärandeförvaltningen arbetar för att de kommunala insatserna kommer igång så snabbt som möjligt och håller en god kvalitet, så att språkinlärning och kunskap om det svenska samhället underlättar en tidig etablering i arbetsliv och samhällsliv. 

Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för:

  • uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats. Här finns bland annat statistik och allmän information om den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för att:

  • samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet
  • ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar för ensamkommande asylsökande barn

Kommunerna

Sveriges kommuner ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vad Hudiksvalls kommun har åtagit sig att göra

Hudiksvall kommun ska sörja för att det är god kvalitet i boenden – både i familjehem och hem för vård eller boende. Det är viktigt att barnen och ungdomarna tas väl om hand och får ett gott liv i gemenskap med andra. Viktiga faktorer för att främja integrering och god hälsa är att snabbt få del av skolundervisning, introduktion i det omkringliggande samhället och hjälp att komma igång med en fritidssysselsättning.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.