Anmälningsplikt

Du som kommer i kontakt med barn och unga i sin yrkesroll omfattas av anmälningsplikt. Det innebär att du är skyldig informera socialtjänsten om du känner oro för ett barn. Oron gäller även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd eller hjälp.

Läs mer om anmälningsplikt på Socialstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag en anmälan?

Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas, men du som är anmälningsskyldig ska göra en skriftlig anmälan via e-tjänst eller post.

I en akut situation kan du alltid göra en anmälan muntligt och sedan komplettera den skriftligt.

Kan jag rådfråga socialtjänsten innan jag gör en anmälan?

Absolut! Du kan alltid få råd och vägledning av socialtjänsten om du känner oro för ett barn.

Kan jag vara anonym när jag gör en anmälan?

Nej det kan du inte. Det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar eller, i din tjänst, kommer i kontakt med deras föräldrar ska anmäla när du misstänker att ett barn far illa. Den eller de som anmälan gäller måste få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

Men jag jobbar under sekretess – påverkar det anmälningsplikten?

Skyldigheten att göra en orosanmälan väger tyngre än sekretessen. Ett gott råd är att tala om för barnets föräldrar att du tänker göra en anmälan och varför. Det minskar risken för att föräldrarna tappar förtroendet för dig och oss vilket underlättar ditt och vårt fortsatta arbete.

När det finns misstankar om sexuella övergrepp och/eller våld inom familjen ska inte föräldrarna kontaktas när du gör en anmälan. Dessa anmälningar ska göras omgående per telefon till Mottagningsteamet och därefter skriftligt. Du hittar telefonnumret under "Kontakt".

Vad händer efter jag gjort en anmälan?

Vi hanterar alla orosanmälningar så snabbt vi kan, och ser vi ett behov kan vi starta en utredning. Då tar en socialsekreterare kontakt med personen eller familjen som anmälan gäller och går igenom situationen tillsammans med dem.

Kan jag följa vad som händer med min anmälan?

Om du som anmälningsskyldig har gjort en anmälan så får vi på socialtjänsten informera dig om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Under förutsättning att informationen inte är olämplig.

Jag gjorde en anmälan men den utreddes inte. Nu känner jag fortsatt oro. Vad ska jag göra?

Oavsett om vi har inlett en utredning eller inte så önskar vi att du fortsätter att göra anmälningar om barnets situation inte förbättras eller om det inkommer ytterligare oroande information gällande barnet. Ytterligare information kan vara avgörande för socialtjänstens möjligheter att hjälpa barnet om hens familj.