Överklaga beslut från Socialtjänsten

Om du inte fått den hjälp eller stöd du ansökt om hos socialtjänsten kan du själv överklaga beslutet. Det gäller även beslut där du endast delvis fått det du ansökt om. I princip alla beslut som rör dig personligen går att överklaga, det framgår i lag.

Du överklagar till social- och omsorgsnämnden i första hand. Information om hur du överklagar följer också med när du får det skriftliga beslutet.

Du kan skriva din överklagan på ett vanligt papper, du behöver ingen blankett. Överklagan ska alltid vara skriftlig och undertecknad av dig. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare. Det är viktigt att du lämnar in din överklagan i tid. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill skickar din handläggare ärendet till en domstol.

Vad ska överklagan innehålla?

I överklagan ska du:

  • tala om vilket beslut du vill överklaga genom att ange datum för beslutet och vem som tog beslutet (beslutsfattare)
  • tala också om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • skicka med sådana handlingar som du tycker har betydelse i ärendet
  • kom ihåg att underteckna din överklagan och uppge ditt namn, personnummer, adress och eventuellt telefonnummer.

När ska jag skicka in min överklagan?

Din överklagan ska ha inkommit till Social- och omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag räcker det att överklagan inkommer närmast följande vardag.

Vart ska jag skicka min överklagan?

Du ska skicka din överklagan till Social- och omsorgsnämnden i Hudiksvall. Om beslutet inte ändras skickar din handläggare din överklagan och de handlingar som behövs till förvaltningsrätten i Falun.

Social- och omsorgsnämndens adress:

Hudiksvalls kommun
Social- och omsorgsnämnden
824 80 Hudiksvall

Vem kan överklaga?

Beslut som rör dig som person kan du överklaga. Om du är vårdnadshavare för barn kan du överklaga beslut som gäller barnet. Barn över 15 år kan överklaga beslut som rör dem själva.

Vad händer när jag har skickat in min överklagan?

Handläggaren gör en bedömning av ärendet utifrån den information du lämnar i din överklagan. Om beslutet inte ändras på det sätt du begär så skickar handläggaren handlingarna till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten tar del av handlingarna och tar sedan ett beslut, en dom. En förutsättning är att din överklagan inkommit i rätt tid.

Om du inte blir nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till kammarrätten och i sista hand Högsta förvaltningsöverdomstolen. Ofta behövs så kallat prövningstillstånd för att dessa domstolar ska ta upp din överklagan. Det är kammarrätten och Högsta förvaltningsöverdomstolen som beslutar om prövningstillstånd.

Behöver jag tänka på nåt annat?

  • Om du anlitar ombud krävs en fullmakt från dig. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av dig.
  • Om du fått ett beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, eller enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, får du stöd av ett juridiskt ombud/företrädare som utses av domstolen.

Andra beslut som kan överklagas

Vissa andra beslut som rör dig som person kan också överklagas. Det gäller bland annat vissa beslut i frågor om adoption, utredning av faderskap och föräldraskap, avgifter, förhandsbesked om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Prata med din handläggare om du vill veta mer.

Har du frågor?

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar kan du vända dig till din handläggare.