Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att få gräva i allmän platsmark behöver du ansöka om grävtillstånd. Det är viktigt att vara ute i god tid.

Grävtillstånd

Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan anlagd ledning, på allmän platsmark, skall ansöka om grävtillstånd minst 2 veckor före arbetet påbörjas. Vid grävning i väg/gång- och cykelväg ska även en Trafikanordningsplan (TA-plan) lämnas till väghållaren, kommunen, för godkännande.

Vid akuta arbeten som kräver omedelbar åtgärd skall ansökan om grävtillstånd och TA-plan lämnas i efterhand utan dröjsmål.

Ansökan om grävningstillstånd Pdf, 180.8 kB.

Trafikanordningsplan (TA-planer)

 En trafikanordningsplan, TA-plan, ska innehålla fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten.

Minst 2 veckor innan ett väg- eller ledningsarbete ska startas ska ansökan om godkännande av TA-plan lämnas till kommunen. Ansökan ska innehålla skisser på hur sökande ska skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal.

Ett godkännande av TA-planen från kommunen fråntar inte den sökande ansvar över arbetsmiljön eller ansvaret att följa Arbetsmiljöverkets regler. TA-planen anger bara minimikrav.

Många av de vägmärken som sätts upp vid vägarbete kräver dessutom ett formellt beslut av väghållningsmyndigheten (kommunen) i form av lokala trafikföreskrifter (LTF)

Ifylld ansökan ska mejlas eller skickas till:

tillstandgata@hudiksvall.se

eller

Hudiksvalls kommun
Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall