Livsmedelshantering

Alla livsmedelsföretag behöver tillstånd att tillreda eller sälja livsmedel.

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livs­medelskedjan.

Även en privatperson eller förening som hanterar livsmedel för regelbunden försäljning till allmänheten är ett livsmedelsföretag. Är du osäker på om din verksamhet räknas som ett företag eller inte, kontakta oss på miljökontoret.

Anmälan om registrering och ansökan om godkännande

De allra flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, med undantag för animalieanläggningar som till exempel slakterier, charkuterier och mejerier som ska godkännas.

De verksamheter som måste anmälas till miljökontoret är:

  • verksamheter som sker regelbundet, till exempel permanenta - och säsongsverksamheter
  • verksamhet som bedrivs kontinuerligt fast på olika platser, till exempel marknadsförsäljning
  • verksamheter som bedrivs kontinuerligt med eller utan vinstsyfte,till exempel utlottning av mat eller smakprovningar.

En anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras till miljökontoret i så god tid som möjligt men senast två veckor innan verksamheten startar.

Du anmäler via e-tjänst eller blankett:

Övertagande av verksamhet

Vid övertagande av tidigare godkänd eller registrerad livsmedelsverksamhet ska en ny ansökan eller anmälan göras till miljökontoret i god tid innan verksamheten startar. Tillståndet upphör när verksamheten byter ägare och kan inte överlåtas.

Vad kostar det?

Från 1 januari 2022 debiteras timavgift efter utförd livsmedelskontroll motsvarande den faktiska tid miljökontoret lagt ned på handläggningen av kontrollen. Alla verksamheter placeras i en riskklass utifrån vilka risker som förekommer i livsmedelshanteringen. Riskklassen i kombination med vår erfarenhet av anläggningen samt ev. behov av kontrolltidstillägg för märkning och presentation avgör verksamhetens kontrollfrekvens, d.v.s. hur ofta kontroll ska utföras.

Länk till sida för att läsa mer om regler kring sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Viktig information till dig som livsmedelsföretagare

Förändringar i livsmedelslagstiftningen innebär att alla kommuner senast 2024 ska ta betalt efter utförd livsmedelskontroll, istället för att ta betalt i förväg. Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har beslutat att införa efterhandsdebitering redan med start 2022.

Vad innebär det för mig som livsmedelsföretagare?

Tidigare har du betalat en fast årlig avgift i början av året. Avgiften har motsvarat den tid som ska användas för att kontrollera att din verksamhet uppfyller de regler som framgår av livsmedelslagstiftningen. Från och med 2022 kommer du att få en faktura efter genomförd livsmedelskontroll som motsvarar den faktiska tid som miljökontoret lagt ned i handläggningen av kontrollen av din verksamhet.

Om ditt företag brukar få minst en livsmedelskontroll varje år kommer den totala årskostnaden att bli ungefär lika stor. Om ditt företag har ett kontrollintervall på vartannat till vart tredje år blir förändringen större. Då kommer du att få betala för hela kontrollen det år kontrollen utförs medan de andra åren blir betalningsfria. Över tidsperioden blir det ändå ungefär samma kostnad.

Eftersom kontrollen vanligtvis sker oanmäld kan efterhandsdebiteringen uppfattas som oförutsägbar, men förhoppningsvis uppskattar du att du kommer att få betala efter att kontrollen utförts istället för som nu då du har betalat i förskott.

Vad betalar jag för?

Offentlig livsmedelskontroll ska betalas av den som är livsmedelsföretagare, d.v.s. den som bedriver en livsmedelsverksamhet. Kontrollen ska vara 100 % avgiftsfinansierad. Utöver tiden för själva kontrollen omfattas tiden för förberedelser så som inläsning av ärendet och verksamhetens historik samt efterarbete. Efterarbetet tar olika lång tid beroende på hur omfattande kontrollen är och vad som framkom. Förutom rapportskrivning och eventuellt beslut till följd av kontrollen samt dokumentation/diarieföring, kan det också behövas kontakter med andra parter, samråd med experter och myndigheter samt granskning av olika dokument.

En normal kontroll tar oftast runt 4 timmar. Om det under kontrollen uppdagas många avvikelser, eller om verksamheten är omfattande, kan dock tiden öka.

Uppföljande kontroll och klagomål

Om allvarliga och/eller omfattande brister upptäcks i verksamheten görs uppföljande kontroll för att följa upp att verksamheten vidtagit åtgärder. Tiden för uppföljande kontroller eller inkomna klagomål som bedöms vara befogade får verksamheten betala extra för. Timkostnaden är då något lägre, men istället får du då också betala för restiden som det tar för inspektören att ta sig till och från verksamheten.

Nyregistrering eller övertagande av livsmedelsverksamhet

Kostnaden för att registrera en livsmedelsverksamhet kommer fortsatt motsvara en timmes arbetstid. Den som missar att registrera sin verksamhet innan uppstart riskerar att få betala en sanktionsavgift till staten. Tiden för handläggning av sanktionsärendet faktureras av kommunen.

Kom ihåg att om du ombildar din verksamhet, t.ex. ändrar bolagsform, flyttar till annan lokal eller övertar en redan befintlig verksamhet så behövs en ny registrering för att undvika sanktionsavgift.

Tänker du avsluta din livsmedelsverksamhet vill vi att du meddelar Norrhälsinge miljökontor. På hemsidan finns en blankett för avregistrering. Det kan vara bra att påminna eventuell ny ägare om att komma ihåg att göra en anmälan om registrering till miljökontoret.

Timavgift

Kommunfullmäktige beslutar om kontrollens timavgifter. I den ingår alla de kostnader Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har för att kunna utföra livsmedelskontroll på sådant sätt som lagstiftningen kräver. Det innefattar allt från personalkostnader, administrativt stöd, lokaler, utrustning, transporter och IT-kostnader samt kontrollens andel av nämndens kostnader.

För 2023 är timavgiften 1216 kronor och för uppföljande kontroll och annan kontrollverksamhet 1155 kronor. De kommer därefter räknas upp årligen enligt Sveriges kommuners prisindex för kommunal verksamhet, PKV, som offentliggörs i oktober månad året innan höjning.

Frågor och rådgivning kostar inget

Har du frågor som du inte hittar svar på via kommunens eller livsmedelsverkets hemsida får du självklart kontakta miljökontoret. Det gör du bäst genom att skicka e-post till eller ringa Servicecenter:

miljokontoret@hudiksvall.se0650-190 00

Vill du bli kontaktad via telefon kan du lämna ditt telefonnummer, var gärna tydlig med vad din fråga gäller. Det går också bra att nå miljökontoret via kommunens servicecenter, telefon 0650-190 00. Beskriv vad ditt ärende gäller så att du kopplas till rätt person. Lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen om vi inte är på plats, så hör vi av oss så snart vi kan. Kommunens servicecenter kan också vara behjälpliga med vägledning, blanketter mm. Där går det också bra att fysiskt lämna in handlingar.

Ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverket har utarbetat en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Modellen är inte helt färdig och beslutad ännu, men den kommer bli vägledande för hur ofta kontroll kommer bli aktuellt för just din verksamhet. Tills vidare gäller ditt befintliga riskklassningsbeslut och miljökontoret planerar kontrollfrekvensen utifrån det. När den nya modellen har beslutats kommer vi succesivt göra nya riskklassningar. För vissa verksamheter kommer livsmedelskontrollerna öka, för vissa kommer det bli färre kontroller än idag.

Miljökontorets förhoppning

Vi hoppas att du som verksamhetsutövare uppfattar våra kontakter och livsmedelskontroller som värdefulla. Vi vill hjälpa dig att leva upp till lagstiftningens krav för säkra livsmedel så att du får många och nöjda kunder samt konkurrerar på lika villkor som andra i din bransch.

Planering av livsmedelslokal

I en livsmedelsverksamhet är det viktigt att flödet i lokalen är utformat så att ren och smutsig hantering inte korsas. Inredningen och utrustningen ska vara anpassad till verksamheten och alla ytor samt utrymmen ska vara täta, släta och lätta att rengöra. Beroende på typ av verksamheten kan det behövas olika utrymmen, inredning och utrustning i lokalen.

Tillfällig verksamhet

För tillfällig verksamhet gäller samma regler som för permanent verksamhet, det vill säga att relevanta krav i livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas.

Verksamhet som endast bedrivs vid enstaka tillfällen, till exempel försäljning på julmarknad, behöver inte anmälas till miljökontoret.

Observera! Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till miljökontoret måste du ändå följa vissa delar av lagstiftningen, du ansvarar för att de livsmedel du säljer är säkra.

Vilket ansvar har jag för egenkontroll?

Alla livsmedelsanläggningar ska ha en bra och fungerande kontroll av sin verksamhet. Egenkontrollen är ett system med rutiner och kontroller som syftar till att de livsmedel som tillagas är säkra och inte vilseleder kunden.