Samhällsutveckling och planering

Utsikt från över Hudiksvall från kyrkans topp.

Samhällsplanering innebär att planera och besluta hur samhället ska utformas. Var det ska byggas i framtiden, hur infrastrukturen ska utvecklas och hur vår natur ska bevaras och utvecklas. Här kan du ta del av hur vi arbetar med planering och utveckling av Hudiksvalls kommun och dina möjligheter att vara med och påverka.

Vilken roll har kommunen?

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Kommunen har också en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som visar hur den långsiktiga användningen ska ske och utvecklas.

Varför behöver vi planera?

I planeringen behöver vi tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Men kommunen kan inte styra utvecklingen själv såklart. Hur näringsliv, arbets- och bostadsmarknad och handel utvecklas betyder mycket. Och våra värderingar och hur vi vill leva våra liv. Kommunens roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling och planera så att behov idag inte kommer i konflikt med behov imorgon.

Vilka olika planer gör vi?

Kommunens fysiska planering består främst av översiktsplanering och i detaljplanering. Sedan finns även andra planer och program som påverkar kommunens planarbete.

Översiktsplan

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla hela kommunen. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Här kan du läsa mer om översiktlig planering

Detaljplan

Detaljplanen bestämmer bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara inom ett begränsat område.

Här hittar du kommunens aktuella detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser skapas för att bevara särskilda värden på olika platser. De anger inte markanvändningen, men kan regleratill exempel vad som kräver bygglov.

Här hittar du områdesbestämmelser