Detaljplan för Läroverksområdet i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun.

Förslag till detaljplan för Läroverksområdet i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län upprättat 2024-06-18 finns utställt för granskning under tiden 25 juni – 16 juli 2024.

Planens syfte

Intentionen är att denna detaljplan skall ersätta del av befintlig stadsplan från 1955. Detta innebär att markens nuvarande markanvändning i många fall behöver bekräftas (snarare än att utvecklas/utökas) för att kunna anses lämplig utifrån dagens lagstiftning. Syftet med planen är därför att möjliggöra för fortsatt skolverksamhet inom fastigheten Tunbacka 6:6 (Läroverket) samt fortsatt bostadsändamål inom fastigheterna Tunbacka 6:1 – 6:5.

Syftet är även att skydda viktig kulturmiljö och värna om viktiga karaktärsdrag i den byggda miljön. Framförallt handlar det om att skydda Läroverket och dess kringbyggnader (Gymnastikbyggnad och tidigare vaktmästarbostad) men också befintliga bostäder längs Södra vägen. Syftet är vidare att skapa en tydlig uppdelning mellan allmänplats och kvartersmark samt ordna en bättre trafikmiljö längs Järnvägsgatan med hänsyn till barn och ungas trygghet.

Ärendeinformation

Aktuell detaljplan handläggs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Aktuellt planförslag anses alltså vara förenligt med kommunens översiktsplan från 2035 samt Länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen bedöms vidare inte vara av betydande intresse för allmänheten eller medföra en betydande miljöpåverkan.

Samtliga handlingar finns på kommunens hemsida samt på Plan- och bygglovskontoret, Magasinsgatan 10 i Hudiksvall.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till byggnadsnamnden@hudiksvall.se

senast 16 juli 2024. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Handlingar