Detaljplan för fastigheten NORRÄNGET 6:2 M.FL. I Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Förslag till ändring av detaljplan för NORRÄNGET 6:2 M.FL. i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län upprättat 2024-05-14 finns utställt för granskning under tiden 28 juni-2 augusti 2024.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att ändra den befintliga markanvändningen industripark (Jmp) och en liten remsa i sydöstra hörnet planlagd som park eller plantering till (Z) verksamheter samt upphäva en del av prickmarken inom fastigheten Norränget 6:2. Detta för att anpassa planen efter dagens förhållanden och göra den befintliga biltvätten planenlig och möjliggöra fastigheten för avstyckning.

Ärendeinformation

Planärendet handläggs enligt reglerna om standardförfarande. Planförslaget anses vara förenlig med kommunens översiktsplan för 2035, ej vara av betydande allmänt intresse och att en betydande miljöpåverkan ej föreligger.

Samtliga handlingar finns på kommunens hemsida, På samt på Plan- och bygglovskontoret, Magasinsgatan 10, i Hudiksvall.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

senast 2 augusti 2024. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar