Samråd

När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen hålla ett samråd. Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Normalt är samrådstiden mellan två till tre veckor. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter och kommunens kommentarer till dessa i en samrådesredogörelse.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning.

Här nedan hittar du detaljplaner som är på samråd. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är på samråd.

Detaljplaner på samråd