Detaljplan för fastigheten Håsta 3:201 och del av fastigheterna Håsta 3:24, 5:21 och Sörrå 14:2 I Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Förslag till detaljplan för HÅSTA 3:201 M.FL. i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län upprättat 2024-05-14 finns utställt för samråd under tiden 22 maj-12 juni 2024.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av dagligvaruhandel i den södra delen av Hudiksvall. Syftet är även att säkerställa befintliga och framtida ytor för skyfallshantering och dagvattenlösningar samt att säkerställa nuvarande äganderättsförhållanden för redan befintlig infrastruktur.

Ärendeinformation

Planärendet handläggs enligt reglerna om utökat förfarande. Planförslaget anses vara förenlig med kommunens översiktsplan för 2035, och vara av betydande allmänt intresse, men att en betydande miljöpåverkan ej föreligger.

Samtliga handlingar finns på kommunens hemsida, På samt på Plan- och bygglovskontoret, Magasinsgatan 10, i Hudiksvall.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

senast 12 juni 2024. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar