Leverantör av hemtjänst, LOV

Hudiksvalls kommun har infört valfrihet inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att företag ges möjlighet att erbjuda hemtjänst till kommunens medborgare.

Vad är LOV?

LOV står för Lagen (2008:962) om valfrihetssystem. LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och innebär att kommuner och landsting kan låta den enskilda medborgaren välja mellan olika godkända utförare som erbjuder hälsovård- eller socialtjänster. Lagen är frivillig för kommunerna, men tvingande för landstingen inom primärvården. Syfte med valfrihetssystemet är bland annat att öka den enskildes valfrihet, delaktighet, inflytande samt att kvaliteten inom hemtjänsten ska öka.

Vem kan bli leverantör av hemtjänst?

Hudiksvalls kommun har bestämt vilka krav som leverantörerna ska uppfylla för att kunna bli godkända. Kraven är lika för både kommunen och privata leverantörer för att alla ska kunna konkurrera på så lika villkor som möjligt. Kraven samt de villkor som gäller för uppdraget finns formulerade i ett förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Hudiksvalls kommun.

Ansökan om att bli utförare

Ansökan ska göras skriftlig och skickas till kommunens LOV-samordnare. Ansökan får lämnas in löpande, vilket innebär att det inte finns något sista datum för att komma in med ansökan.

Förfrågningsunderlag för hemtjänst, LOV

Hur stor är hemtjänsten i Hudiksvalls kommun?

Hudiksvalls kommun är 2 757 km² stor och har ungefär 37 000 invånare. Kommunen hade i februari 2018 drygt 1100 brukare inom hemtjänsten. Av dessa hade ungefär 430 personer hjälp enbart i form av trygghetslarm eller matdistribution.

Vad innebär uppdraget?

Tjänsten avser sammanhållen hemtjänst, det vill säga både omvårdnad och service. Kommunen är uppdelad i fyra geografiska områden och du som företagare kan ansöka om att bli godkänd leverantör inom hela eller i delar av kommunen.

Leverantören har möjlighet att sätta ett tak för hur många timmar i veckan man är beredd att leverera; ett så kallat kapacitetstak. Du som leverantör kan välja om du vill åta dig planerade nattbesök. Som dagtid räknas tid mellan kl 6.30-22.

Hur väljer kunden leverantör?

Hudiksvalls kommun ansvarar för att informera den enskilde om vilka leverantörer som godkänts som utförare. För att leverantörerna ska kunna jämföras med varandra ska de fylla i ett presentationsformulär vilket ligger till grund för den information som ges.

Kommunens handläggare får inte rekommendera någon leverantör utan ska ge neutral och saklig information om alla utförare, både privata och kommunala.

Den information som kommunen lämnar kommer att finnas tillgänglig för brukarna såväl digitalt som i pappersform. Förutom den information som kommunen lämnar får leverantören även själv marknadsföra sig. Brukare som inte gör ett aktivt val kommer att få sin hemtjänst utförd av den kommunala hemtjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Relaterade länkar