Delångersån

Delångersån är mycket värdefull som lek- och uppväxtområde för havsöring men även för flera andra fiskarter som vandrar upp från havet, t ex flodnejonöga och ål. Även stora mängder id stiger upp på vårarna för lek.

Längs vattendraget finns det även värdefulla skogsbiotoper som gynnas av den fuktiga miljön. Areal: 733 ha.

Områdesbeskrivning

Delångersån är mycket värdefull som lek- och uppväxtområde för havsöring men även för flera andra fiskarter som vandrar upp från havet, t ex flodnejonöga och ål. Även stora mängder id stiger upp på vårarna för lek.

I övre delen av vattendraget fanns ett stort bestånd av flodkräfta som slagits ut, kräftpest konstaterades år 2006. I dagsläget finns endast mindre bestånd av flodkräfta kvar nedströms Vikarsjön.

Strömsträckorna i Delångersån har påverkats kraftigt av rensningar och omgrävningar främst i samband med flottningsverksamhet. I ån finns flera artificiella vandringshinder för fisk, dock endast partiella sådana. Vid E4 finns en regleringsdamm som reglerar flödet i ån, här har en fiskväg i form av ett omlöp anlagts. Längs med ån finns också flera värdefulla skogsbiotoper.

Omlöpet vid E4:an.

Delångersån avvattnar Svågan och Dellensjöarna. Ån rinner genom Forsasjöarna och mynnar i havet vid Saltvik. Huvuddelen av vattnet leds dock mot söder via Viksjön och Iggesundsån ut i Iggesundsfjärden för vattenkraftproduktion. Den norra förgreningen från Storsjön ned till havet är av riksintresse för naturvård främst på grund av dess värde som reproduktions- och uppväxtområde för havsvandrande fisk.

Vattendraget rinner genom i huvudsak skogs- och myrmark i den övre delen av sträckan, och mestadels jordbruksmark i den nedre delen närmast havet. På vägen passeras även sjöarna Iggsjön och Vikarsjön. Vattendragssträckan är av riksintresse för naturvård.

Här kan du se bildspelet Värdefull naturöppnas i nytt fönster.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050