Allmänna bestämmelser föreningsbidrag Kultur och fritid

Genom de allmänna bestämmelserna berörs alla föreningar som söker bidrag hos kultur- och fritidsnämnden av samma grundvillkor.

Det räcker inte för en förening att uppfylla de allmänna bestämmelserna för att få bidrag från kultur- och fritidsnämnden. Däremot måste dessa uppfyllas för att en förening ska få ta del av något av nämndens olika bidrag.

Syfte

Föreningslivet i Hudiksvall är en viktig del i bygget av det demokratiska samhället. Genom ett oberoende föreningsliv får den enskilde medborgaren inflytande i frågor som berör och engagerar samt möjlighet att utöva aktiviteter och intressen. Föreningsbidragen syftar till att stärka medborgarinflytande, delaktighet och inkludering. Det kommunala stödet ska bidra till samhällsutveckling samt vara ett medel för att gynna demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Bestämmelser

För att en förening ska kunna beviljas bidrag från kultur- och fritidsnämnden måste nedanstående bestämmelser följas.

 • Föreningen följer demokratiska principer/mänskliga rättigheter.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Föreningen ska vara registrerad som ideell förening hos Skatteverket.
 • Alternativt ska föreningen vara registrerad som ekonomisk förening hos Skatteverket samt att föreningens stadgar skall klargöra att all vinst från föreningens verksamhet ska återinvesteras i föreningen.
 • Föreningen ska ha en vald styrelse med antagna stadgar och fungera enligt allmänna demokratiska principer samt följa svensk lag.
 • Enligt stadgarna ska föreningen vara öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet.
 • Föreningen ska ha ett på föreningen registrerat bank- eller girokonto.
 • Föreningen ska ha verksamhet i Hudiksvalls kommun.
 • Föreningen ska kunna redovisa verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll där ansvarsfrihet för styrelsen framgår, från det senast avslutade verksamhetsåret.
 • Föreningen ska på begäran från kommunen lämna ut relevanta handlingar för kontroll av bidraget.
 • Om föreningsbidraget inte används till avsedda ändamål är föreningen skyldig att omgående betala tillbaka tilldelat föreningsbidrag.

Ansökan

 • Ansökan ska göras via den e-tjänst som gäller önskad bidragsform.
 • I de fall där det sökta bidraget har en sista ansökningsdag avvisas ansökningar som kommer in senare än den sista ansökningsdagen.
 • Om ansökan inte är komplett eller är felaktigt ifylld, ska föreningen efter uppmaning komplettera ansökan.
 • Föreningen ska vara registrerad i Hudiksvalls kommuns föreningsregister.

Dessa får inte bidrag

Hudiksvalls kommun betalar inte ut bidrag till följande föreningar och verksamheter:

 • Verksamheter som anordnas i kommunala förvaltningars egen regi.
 • Föreningar som har skulder hos Hudiksvalls kommun.
 • Föreningar som har förfallna skatteskulder.
 • Föreningar med ett rasistiskt, diskriminerande och/eller kränkande förhållningssätt.
 • Föreningar kan inte få flera kommunala bidrag för samma verksamhet.

Undantag

 • Enstaka avsteg från de allmänna bestämmelserna kan göras om det finns särskilda skäl.