Lokalt aktivitetsstöd för ungdomsgrupper 7-25 år eller barngrupper 0-6 år

Ungdomar tar en vilopaus på Borgarparkens stora gröna gräsmatta. Närmast kameran sitter en liten kille på en fotboll som är vit och svart.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett verksamhetsbidrag för fritidsföreningar som anordnar gruppaktiviteter för barn och ungdomar, till exempel träningar.

Bidraget är 32 kronor per gruppaktivitet och cirka 3 kronor per deltagartillfälle. Bidraget per deltagartillfälle kan variera för varje termin.

Redovisning

Föreningen lämnar senast den 25 februari och 25 augusti en redovisning över antalet genomförda gruppaktiviteter och deltagartillfällen.

Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) redovisar bara genom IdrottOnline.

Frågor och svar om lokalt aktivitetsstöd

  • En aktivitet med minst tre deltagare i åldern 7–25 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
  • Aktiviteten ska vara minst en timme (60 minuter) lång
  • Den ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
  • Den ska genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som ordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan
  • Vid varje gruppaktivitet ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under gruppaktiviteten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga
  • Bidrag delas endast ut en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en gruppaktivitet per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av dessa aktiviteter
  • En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för att få fler gruppaktiviteter.

Bidrag delas inte ut till entrébelagda tävlingar, matcher eller kommersiella arrangemang. Om man har en samling på minst 60 minuter före eller efter en match räknas det som en gruppaktivitet.

Ett deltagartillfälle är ett tillfälle när en enskild deltagare varit med i en gruppaktivitet. För att deltagartillfället ska räknas måste gruppaktiviteten haft minst tre deltagare i åldern 7–25 år. På närvarokortet räknar man alla tillfällen som varje enskild person deltagit i, sen räknar man ihop alla personers tillfällen och får då fram det totala antalet deltagartillfällen för gruppen under en termin.

För mer information kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Uppgifterna ska vara en sammanfattning av antalet bidragsberättigade gruppaktiviteter överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). Ordförande eller annan LOK-stödsansvarig ska intyga att uppgifterna är riktiga.

Antalet deltagartillfällen ska rapporteras uppdelat i pojkar och flickor samt i åldersgrupperna 7–12 år, 13–20 år och 21–25 år.

Förening som bedriver likartad verksamhet, men som inte är ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation, kan få kommunalt aktivitetsstöd efter särskild prövning av kommunen.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

För utbetalning av kommunal del av lokalt aktivitetsstöd krävs att redovisningen har inkommit i tid. Försent inkommen ansökan behandlas enligt RF:s normer.

Lokalt aktivetetsstöd för barnverksamhet 0-6 år

Förening som endast bedriver verksamhet för barn 0–6 år kan också beviljas kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Samma regler gäller för detta bidrag som för lokalt aktivitetsstöd för 7–25 år.

Det finns en e-tjänst för redovisning av LOK-stöd för barnverksamhet 0–6 år:

Läs om vilka villkor en förening ska uppfylla för att kunna få LOK-stöd:

Bidragsreglerna reviderades av Social och fritidsnämnden 30 maj 2013, §55